Чеський технічний університет у Празі запрошує науковців до участі у стажуванні з...

Чеський технічний університет у Празі запрошує науковців до участі у стажуванні з технічних наук

987

ЧЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРАЗІ 
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE

Науково-педагогічне стажування

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ СВІТОВОГО РІВНЯ У ТЕХНІЧНІЙ ГАЛУЗІ

Прага, Чеська Республіка
27 травня – 7 червня 2019 року

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають технічну освіту.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

◊ Навчальне навантаження стажування становить 5 кредитів (150 годин) і розподіляється таким чином:
ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
робота з навчально-методичними матеріалами – 38 годин;
індивідуальна робота над науково-методичними доповідями – 100 годин.

◊ Голова орг. комітету науково-педагогічного стажування – доктор технічніх наук, професор Войтех Петрачек, ректор Чеського технічного університету в Празі.

◊ Порядок реєстрації. Форма участі: дистанційна. Учасникам необхідно до 24 травня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу tech@cuesc.org.ua
1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України; 
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ У ПРАЗІ
Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.
Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, 26 липня 2019 року.

◊ Вимоги до тез науково-методичних доповідей. Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки технічних спеціалістів, системою технічної освіти, формуванням умінь і навичок спеціаліста в технічній галузі, специфікою вищої технічної освіти в Україні та ЄС тощо.
• Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
• Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
• Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання), місто, країна; текст;
• Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._заявка, Стеценко Л.П._ квитанція);
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

З прикладом оформлення заявки та тез доповідей можна ознайомитися в інформаційному листі. 

Завантажити інформаційний лист

◊ Представництво в Україні
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор,
директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Електронна адреса: tech@cuesc.org.ua  
Контактний телефон: + 38 (066) 642 61 74
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

Поширити