Економічно-гуманітарний університет у Варшаві виступить організатором Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку психології...

Економічно-гуманітарний університет у Варшаві виступить організатором Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку психології як науки в країнах ЄС та в Україні”

509

Міжнародна науково-практична конференція
“Перспективи розвитку психології як науки в країнах ЄС та в Україні”
Варшава, Республіка Польща
1–2 лютого 2019 року

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері психології.

Презентації, підготовлені учасниками конференції, будуть розміщені на сайті Економічно-гуманітарного університету у Варшаві

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Економічно-гуманітарний університет у Варшаві
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

УМОВИ УЧАСТІ
Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

У збірнику буде опубліковано тези як українських, так і польських учених.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Конрад Яновський, кандидат психологічних наук, заступник декана факультету психології Економічно-гуманітарного університету у Варшаві;
Анна Студзинська, кандидат психологічних наук, факультет психології Економічно-гуманітарного університету у Варшаві;
Даніель Панковський, магістр психології, факультет психології Економічно-гуманітарного університету у Варшаві;
Кшиштоф Канті, магістр психології, факультет психології Економічно-гуманітарного університету у Варшаві;
Джузеппе Леонарді, кандидат психологічних наук, факультет психології Економічно-гуманітарного університету у Варшаві;
проф. Вітолд Добролович, кандидат психологічних наук, факультет психології Економічно-гуманітарного університету у Варшаві;
проф. Дмитро Бєлов, доктор юридичних наук, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ
Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 25 січня 2019 р. (включно):
– заповнену за зразком заявку;
– тези доповіді у письмовій формі;
– коротку анотацію доповіді англійською мовою (3-4 речення). До анотації вказується ПІБ доповідача(ів), науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює доповідач(і), місто, країна англійською мовою;
– посилання на будь-який файлообмінник із завантаженою презентацією доповіді, створеною в програмі Microsoft PowerPoint. Це має бути слайд-шоу з авторською озвучкою або без.
Кількість співавторів однією доповіді та презентації не може перевищувати 3 особи.
Електронна пошта: ped@cuesc.org.ua
Тема листа: КОНФЕРЕНЦІЯ У ВАРШАВІ

СЕКЦІЇ
1. Загальна психологія; психологія особистості;
2. Педагогічна та вікова психологія;
3. Соціальна психологія; психологія соціальної роботи;
4. Історія психології;
5. Організаційна психологія;
6. Юридична психологія;
7. Економічна психологія;
8. Медична психологія;
9. Спеціальна психологія.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 500 грн. Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників, вказану в заявках, 12 березня 2019 року. Презентації буде розміщено на сайті Економічно-гуманітарного університету у Варшаві.
Оплату можна здійснити у відділенні будь-якого банку, вказавши такі реквізити:
Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»
Рахунок одержувача: 26201805752470
ОКПО: 3158722787
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Громовчук Мирослава Володимирівна
Призначення платежу: поповнення рахунку Громовчук М.В. від ПІБ____

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ
Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний). Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14. Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Мова конференції: польська, українська, російська, англійська. Мова презентації має відповідати мові письмової доповіді.

ЗРАЗОК ТЕЗ

8. Медична психологія

ЕТАПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ХВОРОГО
У КАРДІОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ

Гасюк М. Б.
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної та клінічної психології
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ, Україна

Метою роботи є представлення поетапної моделі психологічного супроводу хворого кардіологічного відділення. Психологічний супровід як чинник активації саморозвитку особистості розглядає Ю. Слюсарєв [1]…

References:
1. Слюсарев Ю.В. Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазвития личности: Автореф. дис. канд. психол. н. СПб., 1992. 22 с.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
Заявка на участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Перспективи розвитку психології як науки в країнах ЄС та в Україні»
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською (транслітерація)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва устано-ви, де навчається або працює учасник, місто, країна
3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
4. Назва доповіді та посилання на завантажену презентацію
5. Контактний телефон
6. E-mail
7. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс)

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Бєлов Дмитро Миколайович – д.ю.н., професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.
Телефон: +38 (068) 473 09 80
E-mail: ped@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

Поширити