Інститут філософії Національної академії наук Азербайджану виступить організатором міжнародної науково-практичної конференції, що...

Інститут філософії Національної академії наук Азербайджану виступить організатором міжнародної науково-практичної конференції, що відбудеться 14–15 грудня 2018 року у місто Баку (Азербайджанська Республіка)

136

Інститут філософії Національної академії наук Азербайджану виступить організатором міжнародної науково-практичної конференції, що відбудеться 14–15 грудня 2018 року у місто Баку (Азербайджанська Республіка).
До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері суспільних наук.

Секції
1. Актуальні питання філософських наук
2. Актуальні питання соціологічних наук
3. Актуальні питання історичних наук
4. Актуальні питання політичних наук
5. Мистецтвознавство і культурологія

Голова організаційного комітету конференції
Ільхам Рамиз оглу Мамедзаде – директор Інституту філософії Національної академії наук Азербайджану.

Порядок реєстрації
Усіх авторів з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.
Форма участі: дистанційна.
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 11 грудня 2018 р. (включно) такі документи:
– заповнену за зразком заявку;
– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Заборовський_Заявка, Заборовський_Тези, Заборовський_Внесок.
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua
Тема листа: Конференція у місті Баку.

Організаційний внесок
Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 500 грн. Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників, вказану в заявках, 25 січня 2019 року.
Оплату можна здійснити у відділенні будь-якого банку, вказавши такі реквізити:
Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»
Рахунок одержувача: 26201805752470
ОКПО: 3158722787
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Громовчук Мирослава Володимирівна
Призначення платежу: поповнення рахунку Громовчук М.В. від ПІБ____

Вимоги до тез доповіді
Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.
Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється мовою оригіналу в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Мова конференції: азербайджанська, російська, українська, англійська.

Приклад оформлення тез

3. Актуальні питання історичних наук

BALFOUR DECLARATION 100 YEARS OF HISTORY AND VALUES

Batenko H. V.
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor at the Department of History of Ukraine and Methods of Teaching
Kherson State University
Kherson, Ukraine

Though Balfour Declaration contained no word about immediate establishment of a Jewish State in Palestine, nevertheless, it was positively perceived by the leaders of Zionist movement. Could we then have more acceptable for us declaration, or would English Government, which is tired of inner disputes between the Jewish people, refuse solving this problem? We’ve decided to adopt this Declaration» [1, p. 167].

References:
1. Weizmann Ch. Trial and Error. N.-Y.: Schocken, 1949. 493 p.

Зразок оформлення заявки
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською (транслітерація)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
3. Назва секції
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення збірника матері-алів конференції (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

Представництво організаційного комітету в Україні
Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво):
Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.

Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua
Контактний телефон: + 38 (068) 473 02 25
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

Поширити