Куявський університет у Влоцлавеку (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku) виступить організатором науково-педагогічного...

Куявський університет у Влоцлавеку (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku) виступить організатором науково-педагогічного стажування на тему “Технічна освіта як складова системи освіти України та країн ЄС”

742

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
(Куявський університет у Влоцлавеку)
за підтримки
ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Науково-педагогічне стажування
ТЕХНІЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС
м. Влоцлавек, Республіка Польща
21 січня – 1 лютого 2019 року

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають технічну освіту.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 5 кредитів (180 годин) і розподіляється таким чином:
• ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
• участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин;
• індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.

Голова організаційного комітету науково-педагогічного стажування
др. інж. Міхал Сойка, декан факультету машинобудування Куявського університету у Влоцлавеку.

Порядок реєстрації
Форма участі: дистанційна.
Учасникам необхідно до 18 січня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу tech@cuesc.org.ua:
1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ У ВЛОЦЛАВЕКУ.
Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

Організаційний внесок
1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 120 євро в гривневому еквіваленті за курсом на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.
2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, 15 березня 2019 року.

Зразок оформлення заявки
Заявка на участь у науково-педагогічному стажуванні
«ТЕХНІІЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС»
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською мовами (транслітерація)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності)
3. Посада, місце роботи
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення матеріалів стажування (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

Вимоги до тез науково-методичних доповідей
Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки технічних спеціалістів, системою технічної освіти, формуванням умінь і навичок спеціаліста в технічній галузі, специфікою вищої технічної освіти в Україні та ЄС тощо.
• Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
• Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
• Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
• Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._заявка, Стеценко Л.П._квитанція);
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Зразок доповіді

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анісімов М. В.
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри теорії та методики технологічної підготовки,
охорони праці та безпеки життєдіяльності
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький, Кіровоградська область, Україна

Випускники професійно-технічних навчальних закладів працюють в усіх галузях народного господарства. Немає жодного приладу, машини, продуктів сільського господарства та ін., у виробництві яких вони не брали б участь. На деяких підприємствах кількість працюючих випускників ПТНЗ доходить до 80 %, тому професійно-технічна освіта була і є одним з головних постачальників висококваліфікованих робітничих кадрів для господарства будь-якої країни [1, с. 224].
[…]

Література:
1. Анісімов М. В. Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей у професійно-технічних навчальних закладах. Київ-Кіровоград: Поліграфічне підприємство «ПОЛІУМ», 2011. 464 с.

Представництво в Україні

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво):

Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.
Електронна адреса: tech@cuesc.org.ua
Контактний телефон: + 38 (066) 642 61 74
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

Поширити