Університет правових наук і управління імені Л. Петражицького (Республіка Польща) організовує науково-педагогічне...

Університет правових наук і управління імені Л. Петражицького (Республіка Польща) організовує науково-педагогічне стажування у галузі державного управління

233

Університет правових наук і управління імені Л. Петражицького (Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва організовує науково-педагогічне стажування у галузі державного управління.

«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС»
(м. Воломін, Республіка Польща, 11–22 березня 2019 р.)

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту у галузі державного управління.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами).

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 5 кредитів (180 годин) і розподіляється таким чином:
• ознайомлення із історією університету – 12 годин;
• робота з навчально-методичними матеріалами – 48 годин;
• індивідуальна робота над науково-методичними доповідями – 120 годин.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ:
Dr Ryszard Ślązak, rector (Wyższa Szkoła Nauk Prawnych i Administracji im. L. Petrażyckiego)

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:
Форма участі: дистанційна.
Учасникам необхідно до 7 березня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу pub.adm@cuesc.org.ua
1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ.

Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 100 євро в гривневому еквіваленті за курсом на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.
2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, 10 травня 2019 року.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:

Заявка на участь у науково-педагогічному стажуванні
«Тенденції розвитку освітнього процесу у сфері державного управління в Україні та в країнах ЄС»

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською мовами (транслітерація)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) українською та англійською мовами
3. Посада, місце роботи українською та англійською мовами
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів стажування та сертифікату (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:
Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі державного управління, системою вищої освіти у цій галузі в Україні та в країнах ЄС, формуванням умінь і навичок спеціаліста в галузі державного управління, тощо.
• Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
• Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
• Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
• Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника (напр.: Стеценко Л.П._тези);
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:
Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво):
Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.
Електронна адреса: pub.adm@cuesc.org.ua
Контактний телефон: +38 068 473 02 28
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ:

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ
ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Іванов В. О.
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики
Дніпропетровський регiональний iнститут державного управлiння
Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Дніпро, Україна

Вища освіта в Україні в галузі державного управління – це рівень фахової освіти, а також безперервний процес спеціалізованого теоретичного та практичного навчання, що здійснюється у вищих навчальних закладах, в яких зосереджений висококваліфікований науковий і науково-педагогічний персонал, забезпечується поєднання навчального процесу з науково-практичною діяльністю та готуються компетентні кадри у галузі державного управління [1].
[…]

Література:
1. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-19 / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 05.03.2018)

Завантажити інформаційний лист

Поширити