Західний університет імені Васіле Голдіш (м. Арад, Румунія) організовує міжнародну науково-практичну конференцію...

Західний університет імені Васіле Голдіш (м. Арад, Румунія) організовує міжнародну науково-практичну конференцію «Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі»

747

Міжнародна науково-практична конференція

«ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА В КРАЇНАХ ЄС ТА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ»

м. Арад, Румунія
25–26 січня 2019 року

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук.

◊ ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Facultatea de Științe Juridice, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (Факультет юридичних наук, Західний університет імені Васіле Голдіш, м. Арад) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

◊ УМОВИ УЧАСТІ
Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Сертифікат є документом, який також підтверджує участь у міжнародній конференції, відповідно до ст. 7 п. 5 нового проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» № 7147 від 28.09.2017 р., згідно якого стандарт освітньої діяльності зі спеціальності «Право» має гарантувати такі критерії до кадрового забезпечення освітнього процесу правничої школи: п. 5) науково-педагогічні працівники правничої школи, що мають наукові ступені та вчені звання, беруть участь в міжнародних конференціях.

◊ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Ремус Даніель Берлінгер, доктор юридичних наук, доцент, декан факультету юридичних наук, Західний університет імені Васіле Голдіш, м. Арад;
Теодор Мара, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри приватного права, факультет юридичних наук, Західний університет імені Васіле Голдіш, м. Арад;
Палку Павел, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічного права, факультет юридичних наук, Західний університет імені Васіле Голдіш, м. Арад.

◊ ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ
Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 22 січня 2019 р. (включно):
– заповнену за зразком заявку;
– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, Іванов_Внесок
Електронна адреса: law@cuesc.org.ua Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У МІСТІ АРАД

◊ СЕКЦІЇ
1. Історія та теорія права і держави
2. Конституційне та муніципальне право
3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право
4. Господарське право та господарський процес
5. Трудове право та право соціального забезпечення
6. Аграрне та екологічне право. Земельне право
7. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право
8. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
9. Кримінальний процес та криміналістика
10. Право Європейського Союзу. Міжнародне право та порівняльне правознавство

◊ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 500 грн. Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників, вказану в заявках, 5 березня 2019 року.
Оплату можна здійснити у відділенні будь-якого банку, вказавши такі реквізити:
Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»
Рахунок одержувача: 26206805905211
ОКПО: 2962402118
МФО банка одержувача: 351005
ПІБ одержувача: Бєлов Дмитро Миколайович
Призначення платежу: поповнення рахунку Бєлова Д.М. від ПІБ

◊ ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ
Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.
Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве,
праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Мова конференції: румунська, українська, російська, англійська.

◊ ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у міжнародній науково-практичній конференції
“Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі”

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською мовами (транслітерація)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

◊ ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

4. Господарське право та господарський процес

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПІДСТАВ ТА УМОВ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

Уралова Ю. П.
старший викладач кафедри цивільного права і процесу
Донецького національного університету імені Василя Стуса
м. Вінниця, Україна

Закріплення господарсько–правової відповідальності страхових посередників у спеціальних нормативно–правових актах, які регулюють посередницьку діяльність у сфері страхування, носить загальний характер, не враховує особливостей цього виду господарської діяльності, в т.ч. підстав та умов притягнення до відповідальності страхових посередників [1].

Література:
1. Щербина В. С. Адміністративно-господарські санкції в системі заходів господарсько-правової відповідальності. Вісник господарського судочинства. 2006. № 2. С. 180–185.

◊ ПРЕДСТАВНИЦТВО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Бєлов Дмитро Миколайович – д.ю.н., професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Поширити