Куявський університет у Влоцлавеку запрошує до участі в міжнародній науково-практичній конференції з...

Куявський університет у Влоцлавеку запрошує до участі в міжнародній науково-практичній конференції з суспільних наук

406

Куявський університет у Влоцлавеку

Міжнародна науково-практична конференція

СУСПІЛЬНІ НАУКИ:
ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ, ДОСВІД ЄС

Влоцлавек, Республіка Польща
27–28 грудня 2019 року

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері політології, філософії, історії і соціології.

УМОВИ УЧАСТІ

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

д-р Йоланта Клоц, Куявський університет у Влоцлавеку;

д-р Генрік Стєпінь, Куявський університет у Влоцлавеку;

д-р Владислав Кубяк, Куявський університет у Влоцлавеку.

СЕКЦІЇ

  1. Актуальні питання філософських наук
  2. Актуальні питання соціологічних наук
  3. Актуальні питання історичних наук
  4. Актуальні питання політичних наук

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 24 грудня 2019 р. (включно):

  1. заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
  2. надіслати на електронну адресу: soc@cuesc.org.ua

– тези доповіді;

– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Іванов_Тези, Іванов_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У ВЛОЦЛАВЕКУ

ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

Назва секції. Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Мова конференції: польська, українська, російська, англійська.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 5 осіб.

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

Секція 3. Актуальні питання історичних наук

BALFOUR DECLARATION 100 YEARS
OF HISTORY AND VALUES

Batenko H. V.
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor at the Department of History of Ukraine and Methods of Teaching
Kherson State University
Kherson, Ukraine

Though Balfour Declaration contained no word about immediate establishment of a Jewish State in Palestine, nevertheless, it was positively perceived by the leaders of Zionist movement. Could we then have more acceptable for us declaration, or would English Government, which is tired of inner disputes between the Jewish people, refuse solving this problem? We’ve decided to adopt this Declaration» [1, p. 167].

References:

1. Weizmann Ch. Trial and Error. N.-Y.: Schocken, 1949. 493 p.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Качан Олена Вікторівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі суспільних наук.

Телефон: +38 (068) 473 02 25
Email: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Завантажити інформаційний лист
Поширити