Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з філології

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з філології

4410
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне
підвищення кваліфікації

СУЧАСНИЙ ФІЛОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС:
МЕТОДОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ

11 вересня – 22 жовтня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені філологією.

Курс розроблений згідно із сучасними вимогами до професійної компетенції вчителя-словесника, зокрема методологічної культури. Основна увага присвячена новітнім літературознавчим та лінгвістичним методологічним технологіям, зокрема проблемам рецептивної естетики як одного із шляхів пізнання художнього твору, явищу еголітератури як комплексу жанрів і форми самовідображення творчої особистості (на прикладі автобіографій та щоденника Ольги Кобилянської), питанням сучасних підходів до вивчення синтаксису в ракурсі розвитку синкретичних явищ української мови.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

  • Анатолій Висоцький – доктор філологічних наук, професор, декан факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
  • Валентина Шемет – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
  • Інна Ліпницька – кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
  • Ірина Савченко – кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 8 вересня 2023 року (включно):

1) Заповнити заявку;

2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 11 вересня по 22 жовтня 2023 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з філології.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

12 вересня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Сучасні літературознавчі технології: рецептивна естетика як шлях пізнання художнього тексту». Спікер – Ірина Савченко, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

19 вересня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Творча особистість у дзеркалі еголітератури: Ольга Кобилянська». Спікер –  Інна Ліпницька, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

26 вересня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Актуальні проблеми сучасного українського синтаксису: синкретизм у граматичній системі української мови». Спікер – Валентина Шемет, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 1000 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 800 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 8 грудня 2023 року.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Теоретичні питання термінології й терміна в концепціях світового лінгвістичного дискурсу

Борисов В. А.
кандидат філологічних наук, доцент,
проректор з навчально-наукової роботи
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
м. Харків, Україна

Теорія термінології  є  одним  із  дискусійних  питань  сучасної науки.  Значення  термінології  в  сучасному  світі важко переоцінити, оскільки вона не тільки слугує джерелом інформації, але і є найбільш чутливою до  зовнішнього  (суспільного)  впливу  частиною лексики… [1, с. 114].
<…>

Література:

1. Міщенко А. Л. Лінгвістика  фахових  мов  та сучасна  модель  науково-технічного  перекладу  :  монографія.  Вінниця  :  Нова  книга, 2013. 187 с.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити