Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з права

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з права

5283
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Центр українсько-європейського наукового співробітництва 

Всеукраїнське науковопедагогічне підвищення кваліфікації

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЮРИДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРАВА
З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІМПЕРАТИВІВ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

11 вересня – 22 жовтня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені особливостями організації освітнього процесу в закладах вищої освіти юридичного спрямування та наукової діяльності у сфері права з урахуванням сучасних імперативів цивілізації.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена з урахуванням новітніх науково обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, спрямована на розвиток та вдосконалення психолого-педагогічної, риторичної, інформаційно-комунікативної компетентностей, а також практичних умінь та навичок команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами, що сприятиме професійно-особистісному зростанню та підвищенню ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності загалом.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Андрій СМІТЮХ – доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Олена МИКОЛЕНКО – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Тетяна СТЕПАНОВА – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри консти-туційного права та правосуддя Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Олександр МИКОЛЕНКО – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 

 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

21 вересня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Міжнародна академічна мобільність науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти». Спікер – Андрій СМІТЮХ, доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

28 вересня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Діджиталізація правничої діяльності: сучасний стан та перспективи». Спікер – Тетяна СТЕПАНОВА, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та правосуддя Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

5 жовтня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Етика наукової діяльності вчених під час проведення досліджень у сфері права». Спікер – Олександр МИКОЛЕНКО, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 8 вересня 2023 року (включно):

1) Заповнити заявку;

2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 11 вересня по 22 жовтня 2023 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з права.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 900 грн. Для членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 700 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 8 грудня 2023 року.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Сучасна вища юридична освіта в Україні:
проблеми, перспективи та міжнародний досвід

Севрук В. Г.
кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник
відділу організації науково-дослідної роботи
Національна академія внутрішніх справ
м. Київ, Україна

Динамічний розвиток вищої освіти у світі, вартість освітніх послуг для держави і людей, а також прагнення до утвердження своєї держави як повноцінного члена європейської спільноти шляхом економічного, політичного та культурного розвитку суспільства, вимагає гарантування якості вищої освіти в Україні… [1].

<…>

Література:

1. Мирончук Н. М. Особливості формування змісту освітньої програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2016. Вип. 2. С. 78–81.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити