Чеський технічний університет у Празі запрошує на науково-практичну конференцію з технічних наук

Чеський технічний університет у Празі запрошує на науково-практичну конференцію з технічних наук

691

Чеський технічний університет у Празі

Міжнародна науково-практична конференція

НАУКА, ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ: ГЛОБАЛЬНІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Прага, Чеська Республіка
27–28 грудня 2019 р.

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері технічних наук.

Усі учасники конференції будуть забезпечені збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Войтех Петрачек – доктор технічних наук, професор, ректор Чеського технічного університету в Празі.

СЕКЦІЇ

 1. Інформатика і кібернетика
 2. Електроніка, радіотехніка та зв’язок
 3. Автоматика і обчислювальна техніка
 4. Електротехніка
 5. Енергетика
 6. Металургія
 7. Машинобудування
 8. Будівництво
 9. Транспорт
 10. Архітектура
 11. Легка промисловість
 12. Харчова промисловість
 13. Хімічна технологія та промисловість
 14. Загальні питання технічних наук

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Учасникам необхідно до 24 грудня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу tech@cuesc.org.ua:

1) тези доповіді; 
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У ПРАЗІ
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.
Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, Іванов_Внесок

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Наука, техніка і технології: глобальні та сучасні тенденції»

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською мовами (транслітерація)
 2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
 3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
 4. Контактний телефон
 5. E-mail
 6. Поштова адреса для направлення матеріалів стажування (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

Назва секції. Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Мова конференції: чеська, українська, російська, англійська.

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

5. Енергетика

 ОЦІНКА ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Іванов I. П.

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Інституту загальної енергетики Національної академії наук України
м. Київ, Україна

Текст… [1].

Література:

1.Кулик М.М. Співставний аналіз техніко-економічних характеристик Канівської ГАЕС та комплексу споживачів-регуляторів для покриття графіків електричних навантажень. Проблеми загальної енергетики. 2014. Вип. 4(39). С. 5–10.

[…]

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі технічних наук.

Телефон: + 38 (066) 642 61 74
Email: tech@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Завантажити інформаційний лист
Поширити