Колективна монографія з філології (м. Рига, Латвія)

Колективна монографія з філології (м. Рига, Латвія)

393
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)

Колективна монографія

ФІЛОЛОГІЯ І ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ:
ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ,
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають освіту у сфері філології.
Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим покликанням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Дьякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA);

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Багацька Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Рудь Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 31 травня 2024 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифіката: після 30 серпня 2024 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  1. до 31 травня 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу filology@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
  2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа: Колективна монографія з філології.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку колективної монографії складає 900 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття більше 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 700 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

Розділ 1: Філологія і філологічна освіта в контексті цифрової трансформації
1.1. Вплив цифрової трансформації на освітні процеси.
1.2. Інновації та інформаційно-цифрові технології у філології та філологічній освіті.

Розділ 2: Філологія і філологічна освіта: європейські виміри
2.1. Загальне мовознавство.
2.2. Теорія літератури.
2.3. Порівняльне літературознавство.
2.4. Філологія в європейських закладах вищої освіти.

Розділ 3: Філологія і філологічна освіта: національний контекст
3.1. Парадигми сучасного українського мовознавства.
3.2. Сучасна українська та зарубіжна література.
3.3. Сучасні тенденції в методиці викладання мов та літератури.
3.5. Сучасні аспекти навчання української мови й літератури в закладах загальної середньої та вищої освіти.

Розділ 4: Текст – дискурс – мовна особистість: європейський та національний виміри
4.1. Текст, текстові категорії, читацька грамотність.
4.2. Лінгвістичний, філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
4.3. Актуальні питання сучасної комунікативної лінгвістики та дискурсології.
4.4. Технології формування читацької грамотності у здобувачів освіти.
4.5. Формування культури роботи з текстами різних стилів мовлення у майбутніх фахівців.

Розділ 5: Міжкультурна комунікація та філологічна освіта
5.1. Взаємодія мов та культур у філологічній освіті.
5.2. Виклики та перспективи міжкультурної комунікації в епоху цифрової трансформації.
5.3. Проблеми та перспективи формування міжкультурної комунікативної компетентності  у філологічній освіті.
5.4. Перекладацькі традиції та проблеми міжкультурної комунікації.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг підрозділу монографії має бути не менше 15–30 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм. Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською та англійською мовами.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Покликання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі подання розділу до монографії неанглійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та усіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна, координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі філологічних наук.
Телефон: +38 (066) 642 61 74
E-mail: filology@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити