Колективна монографія «Світоглядні експлікації модерну та постмодерну» (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія «Світоглядні експлікації модерну та постмодерну» (м. Рига, Латвійська Республіка)

1768

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
ІSMA University of Applied Sciences

Колективна монографія 

СВІТОГЛЯДНІ ЕКСПЛІКАЦІЇ МОДЕРНУ ТА ПОСТМОДЕРНУ

Дедлайн – 29 вересня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

Шановні колеги, дорогі друзі!

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які зацікавлені світоглядними експлікаціями модерну та постмодерну. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень. 

Для філософії модерн і постмодерн є джерелами світогляду та світорозуміння, а отже, дискурсами, які дають змогу відкрити нові можливості розуміння як особистості, так і процесів, що відбуваються у світі. Колективна монографія є концептуальним відображенням експлікаційних можливостей модерну й постмодерну в сучасній філософсько-гуманітарній думці.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Дьякон Роман – доктор технічних наук, професор, академік, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA);

 

Русаков Сергій Сергійович – кандидат філософських наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

 

Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри філософії Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

 

Гончаренко Катерина Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.


Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ


Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні ЄС.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: 29 вересня 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 15 грудня 2023 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у монографії авторам необхідно:

 1. до 29 вересня 2023 року (включно) заповнити заявку  та надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
 2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: Колективна монографія з гуманітарних наук.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

Концепція монографії базується на філософському дослідженні парадигм модерну й постмодерну в різних площинах сучасного міждисциплінарного філософського дискурсу. Зокрема, у науковій роботі будуть представлені такі напрями:

 • внутрішні суперечності модерну як світогляду, технології мислення та соціального праксису;
 • експлікації модерну та постмодерну у світлі східної і західної культур;
 • варіації модерну та модернізації: український соціум у контексті глобальних процесів;
 • реактуалізація модерних і постмодерних концепцій людини та соціуму (історико-філософський складник);
 • соціокультурна глобалізація, трансформації наукового знання та постмодерна парадигма в сучасній філософській думці;
 • дискурс постмодерну: особливості наративних стратегій;
 • постмодерністські тенденції у філософії та культурі;
 • світоглядні й соціокультурні трансформації постмодерну.

Авторам пропонується підготувати матеріали відповідно до вищевказаних напрямів. Концепція монографії зумовлює аналітичну роботу авторів у площинах дослідження модерну й постмодерну. Відповідно до її тематики розгляд може бути як в історико-філософському ключі, у панорамі часу, так і з позиції будь-якого напряму філософського знання. Зокрема, історико-філософський екскурс дасть можливість проаналізувати та піддати філософській рефлексії предмет дослідження на теоретичному рівні, а занурення в ситуації соціокультурного горизонту – реалізувати практичний складник дослідження. Запропонована логіка дасть змогу авторам детально вивчити світ крізь призму модерну в його становленні на тлі премодерну та постмодерну як в їх історії, так і в актуальному сьогоденні. Ці та інші аспекти дослідження можуть дати такі ціннісні практичні виміри:

 • методичний, що дасть змогу цій монографії стати джерелом посилення й поглиблення знань в окремих галузях філософської науки;
 • герменевтичний, що може бути реалізований завдяки зануренню у класичний і некласичний дискурси, а отже, уможливлює проведення ревізії онтологічних підстав мови, можливостей слова, проблем герменевтики, які реактуалізуються щодо філософського дискурсу сьогодення;
 • екзистенційний, що формується завдяки розкриттю складного й неоднозначного характеру поглядів на модерн і постмодерн з позиції їх соціальної функції у філософсько-культурних традиціях Сходу та Заходу.

Звертаємо увагу на міждисциплінарність методології ведення дослідження, яка має спиратися на різні сфери наукової гуманітаристики: культурологію, історію, антропологію, мовознавство, соціологію, соціальні дослідження технології тощо. Тому автори можуть застосувати різні методи дослідження: порівняльний, компаративний, структурний, критичний, аналітичний, метод інтерпретації, методи емпіричного дослідження, теоретичного дослідження, загальнологічні методи наукового дослідження, а також структурно-функціональний, імовірнісний методи, моделювання, формалізацію тощо.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку, адміністрування, присвоєння DOI, розроблення дизайну, перевірку перекладу розділів колективної монографії та друк і передання звітних екземплярів у Латвійську національну бібліотеку складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття понад 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг підрозділу монографії має бути не менше 15–30 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською та англійською мовами.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначні за обсягом параграфи і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання важливо зазначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI) потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі подання розділу до монографії не англійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та всіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор колективної монографії з гуманітарних наук.
Телефон: +38 (068) 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити