XVI Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність»

XVI Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність»

485
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук України
Українська асоціація китаєзнавців
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Видавничій дім “Гельветика”
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
XVI Міжнародна наукова конференція

КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

30 листопада 2022 року

Завантажити інформаційний лист

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ у дискусії – до 5 хв.
Робочі мови: українська, китайська, англійська.
Конференція проводитиметься в онлайн форматі.
Участь у конференції є безоплатною.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 15 листопада 2022 року:

Усі учасники конференції отримають збірник тез доповідей та сертифікат в електронній формі.
Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE, за цим посиланням.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

  • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді; УДК; прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); ORCID ID; науковий ступінь, вчене звання, посада; навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тез доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний); ключові слова; текст.
  • Сторінки не нумеруються.
  • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Овчаренко_П.В._тези).
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». Список літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].

Оформлення таблиць: нумерація праворуч таблиці курсивом, заголовки таблиць розміщуються по центру (кегль шрифту – 14, напівжирний). Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.
Оформлення формул: формули створюються у редакторі Microsoft Equation. Нумерація формул у круглих дужках праворуч тексту.
Оформлення рисунків: рисунок виконується в Microsoft Office (згрупований в один об’єкт) або вставляється у публікацію у растрових форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Назва вказується під рисунком (Рис. 1. Назва).

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕКЦІЯМИ:

  • Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект
  • Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура
  • Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю
  • Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Китай в сучаcному світі: міжнародно-політичний аспект

УДК 141.1

Галета А.А.
ORCID: 0000-0000-0000-0000
доктор історичних наук, доцент,
доцент кафедри філософії, соціології
та менеджменту соціокультурної діяльності
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
м. Одеса, Україна

КИТАЙ ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ АКТОР З ГЛОБАЛЬНИМИ АМБІЦІЯМИ В УМОВАХ КРАХУ БІПОЛЯРНОСТІ

Ключові слова: Китай, Азійсько-Тихоокеанський регіон, міжнародні відносини.

Китайські політичні лідери фактично реконструювали імідж країни, наразі образ держави має дуалістичний характер, а саме: з однієї сторони, Китай – держава, що намагається бути регіональним лідером в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (надалі –АТР)… [1, c. 237].

Література:

1. Стародуб Т. С., Підберезний К. Д. Китай як регіональний актор з глобальними амбіціями в умовах краху біполярності. Грані. 2013. № 9. С. 140–147.

ОРГКОМІТЕТ XVI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ”:

  • Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, вул. Грушевського 4, кімн. 211.

КОНТАКТИ: 

e-mail: conf@chinese-studies.com.ua
web: http://www.sinologist.com.ua
т.: +38 068 824 75 98

Поширити