Міжнародна наукова конференція з журналістики (м. Рига, Латвійська Республіка)

Міжнародна наукова конференція з журналістики (м. Рига, Латвійська Республіка)

1463

Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)
за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва

Міжнародна наукова конференція

СУЧАСНИЙ СТАН ЖУРНАЛІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА PR
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

6–7 березня 2024 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері журналістики, реклами та PR, медіа.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Роман Дьякон, доктор технічних наук, професор, академік, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA).

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії: 

 1. до 29 лютого 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези доповіді;
 2. після отримання від оргкомітету реквізитів надіслати електронну копію квитанції як підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ЖУРНАЛІСТИКИ.

СЕКЦІЇ

 1. Теорія комунікацій та методологія.
 2. Зв’язки з громадськістю та організаційна комунікація.
 3. Медіалінгвістика.
 4. Медіаетика, медіаосвіта і медіаграмотність.
 5. Вивчення потреб аудиторії і залучення широких верств населення в комунікаційний процес.
 6. Реклама як вид соціальної комунікації.
 7. Світові тенденції розвитку сучасної журналістики.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет міжнародної наукової конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

УМОВИ УЧАСТІ

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до ЄС.

Учасники конференції отримують
електронний сертифікат із зазначенням обсягу
підвищення кваліфікації  (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, латиською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

Назва секції. Назва доповіді англійською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Далі, через один інтервал, назва доповіді українською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора латиницею, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені англійською мовою); шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені українською мовою); шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) подається мовою оригіналу в кінці тексту під назвою «Література:» (Bibliography)» та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

Мова конференції: українська, латиська, англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 600 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 500 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і опублікуванням збірників тез доповідей.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати будуть направлені на електронну адресу учасників, вказану в заявках, після 19 квітня 2024 року.

ЗРАЗОК ТЕЗ

Секція 5. Вивчення потреб аудиторії і залучення
широких верств населення в комунікаційний процес

Native advertising in Ukrainian niche online news outlets
Нативна реклама в українських нішевих онлайн-виданнях

Pykaliuk R. V.
Doctor of Philology, Professor,
Professor at the Department of Journalism, Publishing and Editing
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University
Kropyvnytskyi, Ukraine 

Shulha D. O.
Doctor of Philology, Professor,
Professor at the Department of Journalism, Publishing and Editing
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University
Kropyvnytskyi, Ukraine 

Пикалюк Р. В.
доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри журналістики, видавничої справи та редагування
Центральноукраїнський державний університет
імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький, Україна 

Шульга Д. О.
доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри журналістики, видавничої справи та редагування
Центральноукраїнський державний університет
імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький, Україна

Текст… [1, с. 52].

Література:

 1. Яненко Я. В. Комунікаційні особливості сучасної нативної реклами. Інформаційне суспільство. 2017. Вип. 25. С. 49–57.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа – Качан Олена Вікторівна, координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі журналістики.
Телефон: +38 (068) 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити