I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція зі STEAM-освіти

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція зі STEAM-освіти

1123
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство освіти і науки України
Донецький державний університет внутрішніх справ
Вінницький національний технічний університет
ГО «Стратегія майбутнього»
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Інститут цифровізації освіти НАПН України
Національний центр «Мала академія наук України»
Українська інженерно-педагогічна академія
Центр українського-європейського наукового співробітництва
Центральноукраїнський державний університет імені В. Винниченка
School of Education, Tel Aviv University, Ramat Aviv Israel
Cuiavian University in Wloclawek
University of Opole
University of Florida
The University of Applied Science Würzburg-Schweinfurt
Polytechnic Institute of Portalegre

 I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEAM-ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

(на базі Донецького державного університету внутрішніх справ)
Дата проведення: 21 квітня 2023 о 10:00

Завантажити інформаційний лист

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

 • до 16.04.2023 надіслати в електронному вигляді на email kuzimenko12@gmail.com тези доповідей обсягом до 3-х сторінок (назва файлу “прізвище автора_тези”).
 • Реєстрація на участь в конференції відбувається до 17.04.2023 р. шляхом заповнення googleform: https://forms.gle/p9FPwRSTc9B8Y21B9

Мета конференції: обговорення актуальних питань впровадження STEAM-технологій у навчанні нормативних та вибіркових дисциплін в закладах освіти різного профілю.
Аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, управлінці, студенти/курсанти, які сприяють розповсюдженню ідей розвитку STEAM-освіти.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Участь та друк тез безкоштовні!

НАПРЯМИ ДИСКУСІЇ:

 1. Світовий досвід та перспективи розвитку викладання навчальних дисциплін в контексті засад STEAM-освіти.
 2. STEAM-технології навчання в закладах вищої освіти.
 3. Теоретико-методологічні аспекти формування soft skills в процесі навчання здобувачів та здобувачок в закладах освіти.
 4. Використання освітніх платформ для організації міжнародної проєкто-дослідницької STEAM-діяльності.
 5. Комунікація в сфері гендерного напряму в контексті STEAM-освіти.
 6. Забезпечення якості вищої освіти в контексті глобальних перспектив формування інноваційного євро простору.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 • Вітвіцький С. – ректор Донецького державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор полковник поліції, Заслужений юрист України.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 • Назимко Є. – перший проректор Донецького державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор майор поліції;
 • Кузьменко О. – учена секретарка секретаріату Вченої ради Донецького державного університету внутрішніх справ, д.пед.н., професорка;
 • Сусликов В. – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету №1 Донецького державного університету внутрішніх справ, к.і.н., доцент.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 • Andruszkiewicz Fabian – dr. hab., prof, Department of Theory of Education and School Pedagogy, University of Opole (за згодою);
 • Antonenko Pavlo D. – Associate Professor of Educational Technology, College of Education, University of Florida (за згодою);
 • Бондаренко Т. – професорка кафедри інформаційних, комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, д.пед.н., доцентка (за згодою);
 • Віхляєв М. – директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, д.ю.н., професор (за згодою);
 • Головко О. – засновник та директор Видавничого дому «Гельветика», голова наглядової ради Центру українсько-європейського наукового співробітництва, к.е.н. (за згодою);
 • Гончарова Н. – старша наукова співробітниця відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», к. пед. н. (за згодою);
 • Горбенко С. – начальниця відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», к. псих. н., доцентка (за згодою);
 • Дембіцька С. – професорка кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки Вінницького національного технічного університету, д.пед.н., професорка (за згодою);
 • Дем’яненко В. – завідувачка відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України», к.пед.н. (за згодою);
 • Joanna Skiba – завідувачка кафедри іноземних мов, експерт у галузі освіти та електронного навчання для дорослих, керівниця міжнародного офісу, Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща) (за згодою);
 • Juergen Koeberlein-Kerler – Ph.D in technical sciences The University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Germany (за згодою);
 • Кобилянський О. – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки Вінницького національного технічного університету, д.пед.н., професор (за згодою);
 • Комада П. – заступник декана факультету електротехніки та комп’ютерних наук, д.т.н., професор, Державний університет «Люблинська Політехніка», Республіка Польща (за згодою);
 • Короткова Ю. – професорка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету №1 Донецького державного університету внутрішніх справ, д.пед.н., професорка;
 • Котенко Т. – керівниця НКП Горизонт Європа за напрямом «ЕІС», голова ГО «Стратегія майбутнього», к.е.н., доцентка (за згодою);
 • Клочек Л.  – проректор з наукової роботи Центральноураїнського державного університету імені В. Винниченка, д.психол.н., доцент (за згодою);
 • Levin I. – professor, head of the Department Science Education, School of Education, Tel Aviv University, Ramat Aviv Israel, Ph.D. (за згодою);
 • Лозова О. – завідувачка сектору науково-методичного забезпечення STEM-освіти відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (за згодою);
 • Luis Miguel Cardoso – PhD in Modern Languages and Literatures, Professor Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal (за згодою);
 • Молчанов П. – професор, Корпорація РайсТек, Центр лазерних та оптичних досліджень при Академії Військово-повітряних сил США, д.т.н. (за згодою);
 • Мухіна Г. – доцентка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету №1 Донецького державного університету внутрішніх справ, к.пед.н., доцентка;
 • Мястковська М. – старша викладачка кафедри компютерних наук, к.пед.н. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (за згодою);
 • Пінчук О. – заступниця директора з науково-експериментальної роботи Інституту цифровізації освіти НАПН України, к.пед.н., с.н.с. (за згодою);
 • Савченко І. – вчена секретарка Національного центру «Мала академія наук України» МОН України і НАН України, к.пед.н. (за згодою);
 • Сліпухіна І. – головна наукова співробітниця відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України», д.пед.н., професорка (за згодою);
 • Стрижак О. – заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України», д.т.н. (за згодою);
 • Сіпій В. – провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, к.пед.н. (за згодою);
 • Чернецький І. – завідувач відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України», Заслужений працівник освіти України, к.пед.н. (за згодою).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

 1. Набір в редакторі Word 2003, 2007, 2010; збереження у форматі .doc українською, англійською чи польською мовами.
 2. Тип шрифту — Times New Roman; кегль —  14; міжрядковий інтервал —  1,5.
 3. Формат А4; поля: ліворуч — 30 мм; праворуч —  20 мм; знизу та зверху —  25 мм; абзацний відступ — 10 мм.
 4. Типи виділення — напівжирний, курсив, напівжирний курсив.
 5. Копії таблиць, схем, малюнків (обов’язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами.
 6. Малюнки виконувати в Microsoft Word. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менш ніж 300 dpi.
 7. Тези обсягом до 3 сторінок оформляються за зразком.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Донецький державний університет внутрішніх справ
Кузьменко Ольга
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEAMОСВІТИ В УМОВАХ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ЗВО

текст тез доповіді…….

Список джерел (12 пт.)
оформляється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

По закінченню конференції автори отримають сертифікат та електронний збірник тез доповідей.

Звертаємо увагу!

За достовірність наданої інформації, оригінальність тексту несуть відповідальність автори.

У разі невірно оформлених тез доповідей, плагіату, самоплагіату – організаційний комітет має право зняти матеріали з розгляду та друку у збірнику конференції.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

Кузьменко Ольга Степанівна – учений секретар секретаріату Вченої ради, д.пед.н., професорка: +38 097-722-05-88

Сусликов В’ячеслав Євгенійович – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін факультету №1, к.і.н., доцент: +38 095-546-61-58

Поширити