Міжнародний науково-практичний конгрес «Гуманітарні стандарти правових систем у сучасному світі: виклики, рішення,...

Міжнародний науково-практичний конгрес «Гуманітарні стандарти правових систем у сучасному світі: виклики, рішення, тенденції»

396

Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний університет 
Міністерство національної освіти Турецької Республіки
Університет Неджметтина Ербакана
Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України
Запорізьке регіональне відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва
Видавничий дім «Гельветика»

Міжнародний науково-практичний конгрес

ГУМАНІТАРНІ СТАНДАРТИ ПРАВОВИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ВИКЛИКИ, РІШЕННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ

14–15 червня 2022 року

До участі у конференції запрошуються вчені, аспіранти, докторанти юридичних факультетів ВНЗ та наукових установ, а також юристи-практики та всі бажаючі, хто активно цікавиться проблемами правотворчості та правозастосування.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового дослідження сучасних проблем права у світі, із залученням представників наукових правових шкіл різних країн світу, пошуку оптимальних варіантів вирішення актуальних проблем правового регулювання суспільних відносин, оптимізації практики правозастосування.

Мова конференції: українська, англійська.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ:

 1. Історія та теорія держави та права, філософія права;
 2. Конституційне право, міжнародне громадське право;
 3. Цивільне право та процес, сімейне право;
 4. Господарське право та процес;
 5. Трудове право, право соціального забезпечення;
 6. Екологічне, земельне, аграрне право;
 7. Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
 8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія; кримінальний процес, криміналістика.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ:

 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад:

Проблемні питання підсудності адміністративних справ

 • Нижче, через один інтервал, посередині – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий керівник (при готівці для аспірантів), повна назва установи, де працює/навчається автор: посада, місто, країна, електронна адреса автора: курсив, шрифт Times New Roman №14. Наприклад:

Стеценко Р.В., к.ю.н., доцент
Запорізький національний університет

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,0.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформляється наприкінці тексту під назвою “Література”. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком і через кому – номер сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89].
 • Об’єм тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
 • Бажаючі брати участь у роботі конференції мають надіслати свої тези до 29 липня 2022 року за адресою law_faculty_znu@ukr.net.
 • Матеріали конференції будуть підготовлені в електронній збірці та розміщені на сайті ЗНУ, а також надіслані всім авторам.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Поширити