Міжнародна наукова конференція із суспільних наук (м. Орадя, Румунія)

Міжнародна наукова конференція із суспільних наук (м. Орадя, Румунія)

1041

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Університет м. Орадя

Міжнародна наукова конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

27–28 березня 2024 року
м. Орадя, Румунія

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній науковій конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі історії,
соціології, філософії, політології.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Ţoca Constantin-Vasile – Ph.D. кандидат географії, доцент кафедри міжнародних відносин та європейських студій Університету Орадя, координатор модуля Жана Моне «Оцінка транскордонного співробітництва на кордоні ЄС» (2014–2017);

Палінчак Микола Михайлович – доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет міжнародної наукової конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі – дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії: 

 1. до 22 березня 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези доповіді;
 2. після отримання від оргкомітету реквізитів надіслати електронну копію квитанції як підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та ініціалам першого доповідача. Наприклад: Шевченко ВМ_Тези, Шевченко ВМ_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ ІЗ СУСПІЛЬНИХ НАУК.

СЕКЦІЇ

 1. Історія України.
 2. Всесвітня історія.
 3. Археологія.
 4. Теорія та історія політики.
 5. Світова політика.
 6. Політика в Україні.
 7. Політичний PR, реклама та менеджмент.
 8. Соціологія і психологія політики.
 9. Методика викладання соціології.
 10. Методологія і методика соціологічного дослідження.
 11. Соціологія комунікацій.
 12. Історія філософії.
 13. Динаміка сучасної культури.
 14. Філософські проблеми освіти.
 15. Актуальні проблеми сучасного суспільства.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 600 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 500 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і опублікуванням збірників тез доповідей.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати будуть направлені на електронну адресу учасників, вказану в заявках, після 10 травня 2024 року.

УМОВИ УЧАСТІ

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до ЄС. Учасники конференції отримують електронний сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації  (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

Назва секції. Назва доповіді англійською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Далі, через один інтервал, назва доповіді українською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора латиницею, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені англійською мовою); шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені українською мовою); шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) подається мовою оригіналу в кінці тексту під назвою «Література:» (Bibliography)» та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

Мова конференції: українська, румунська, англійська.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, румунською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗРАЗОК ТЕЗ:

Секція 15. Актуальні проблеми сучасного суспільства

Fear of age and ageism in the context of the COVID-19 pandemic:
a socio-philosophical and socio-cultural analysis
 

Страх старості та ейджизм у контексті пандемії COVID-19: соціально-філософський та соціокультурний аналіз 

Krasnoboka T. V.
Doctor of Philosophical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Philosophy, Director of Library
Zhytomyr Ivan Franko State University
Zhytomyr, Ukraine 

Краснобока Т. В.
доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії, директор бібліотеки
Житомирський державний університет імені Івана Франка
м. Житомир, Україна

Зрозумілим стає, що світ на сьогодні зазнав значних трансформацій, можливість виникнення яких не передбачали навіть найдосвідченіші футурологи… [1, с. 4].

Література:

 1. Schaefer R. T. Sociology: A Brief Introduction. 5-th ed. N.-Y.: McGraw-Hill Companies, Inc., 2004. XXXIII. 493 p.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа – Качан Олена Вікторівна, координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі суспільних наук.
Телефон: +38 (068) 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити