Міжнародна наукова конференція «Світова економіка та цивілізаційний поступ в умовах поліструктурних змін:...

Міжнародна наукова конференція «Світова економіка та цивілізаційний поступ в умовах поліструктурних змін: економіко-технологічні, ресурсні, політико-правові, безпекові та соціальні фактори» (м. Ужгород, Україна)

2336

Міжнародна наукова конференція

СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОСТУП В УМОВАХ
ПОЛІСТРУКТУРНИХ ЗМІН: ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ, РЕСУРСНІ,
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ, БЕЗПЕКОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ

Присвячена Дню факультету міжнародних економічних відносин
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

16–17 квітня 2024 року
м. Ужгород, Україна

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній науковій конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі економіки, міжнародних відносин, політології.

Форма участі – дистанційна.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (факультет міжнародних економічних відносин);
 • Економічний університет у Братиславі (факультет міжнародних відносин);
 • Університет Олександра Дубчека в м. Тренчин;
 • Університет м. Орадя (факультет міжнародних відносин);
 • Національний інститут стратегічних досліджень;
 • Центр українсько-європейського наукового співробітництва;
 • Міжнародний центр правових та економіко-соціальних досліджень країн центрально-східної Європи КУП НАН України у м. Ужгород;
 • Українська асоціація економістів-міжнародників;
 • Академія політико-правових наук України.

 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожної тези доповідей. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

СЕКЦІЇ

 1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 2. Гуманітарні науки в контексті глобалізаційних викликів.
 3. Україна в сучасних глобальних політико-правових процесах.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Палінчак Микола Михайлович – доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються тези доповідей українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

УМОВИ УЧАСТІ

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до ЄС. Учасники конференції отримують електронний сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації  (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 25 березня 2024 року (включно):

 1. заповнити заявку за посиланням;
 2. надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua:

– тези доповіді (у форматі .docx);

– скан-копію квитанції про сплату організаційного внеску (реквізити надаємо після отримання тез і заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: На конференцію в Ужгороді.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 150 грн. Внесок покриває витрати, пов’язані з виготовленням електронних сертифікатів і опублікуванням збірника тез доповідей.

На бажання автор може замовити друкований примірник збірника матеріалів конференції та сертифікату. Вартість друкованого примірника та сертифіката – 500 грн, які необхідно сплатити додатково до організаційного внеску.

 1. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез і заявки. Авторові необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 2. Збірники матеріалів конференції та сертифікати будуть надіслані на електронні адреси учасників, указані в заявках, після 16 квітня 2024 року.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Назва секції.

Далі, через один рядок, назва доповіді англійською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Далі, через один інтервал, назва доповіді українською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище та ініціали автора латиницею, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені англійською мовою); шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал, по центру – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені українською мовою); шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) подається мовою оригіналу в кінці тексту під назвою «Література:» (Bibliography)» та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

Мова конференції: українська, англійська.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Секція 1.       Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Ukraine and its regions in the global trade and economic world:
determination of the embodiment index and
study of its dynamics

Україна та її регіони в глобальному торгівельно-економічному світі:
визначення індексу втіленості та
дослідження його динаміки

Barannik V. O.
PhD in Economics, Senior Researcher,
Leading Researcher,
National Institute for Strategic Studies
Kyiv, Ukraine

Бараннік В. О.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник,
Національний інститут стратегічних досліджень
м. Київ, Україна

Текст… [1, с. 16]..

Література:

 1.  

КОНТАКТИ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна, координатор конференції.
Контактний телефон: +38 (068) 473 02 25
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити