Міжнародна наукова конференція з публічного управління та адміністрування (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Міжнародна наукова конференція з публічного управління та адміністрування (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

1873

Куявський університет у Влоцлавеку

Міжнародна наукова конференція

ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

3–4 липня 2024 року
м. Влоцлавек, Республіка Польща

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері публічного управління та адміністрування.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі – дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії: 

 1. до 28 червня 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу pub.adm@cuesc.org.ua тези доповіді;
 2. після отримання від оргкомітету реквізитів надіслати електронну копію квитанції як підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 • доктор Марцін Маньковський, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • доктор Адам Пеньковський, Куявський університет у Влоцлавеку.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет міжнародної наукової конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

СЕКЦІЇ

 1. Теорія та історія публічного управління.
 2. Механізми публічного управління.
 3. Державна служба та державне управління.
 4. Місцеве самоврядування.
 5. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 600 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 500 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і опублікуванням збірників тез доповідей.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати будуть направлені на електронну адресу учасників, вказану в заявках, після 13 вересня 2024 року.

УМОВИ УЧАСТІ

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Учасники конференції отримують  електронний сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації  (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, польською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

Назва секції.

Далі, через один інтервал, назва доповіді англійською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Далі, через один інтервал, назва доповіді українською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище та ініціали автора латиницею (шрифт Times New Roman № 14, жирний), науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені англійською мовою); шрифт Times New Roman № 14, курсив.

Через один інтервал, по центру – прізвище та ініціали автора (шрифт Times New Roman № 14, жирний), науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені українською мовою); шрифт Times New Roman № 14, курсив.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) подається мовою оригіналу в кінці тексту під назвою «Література:» (Bibliography)» та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

Мова конференції: польська, англійська, українська.

ЗРАЗОК ТЕЗ

Секція 3. Державна служба та державне управління.

Formation of a civil servant’s modern worldview

Формування сучасного світогляду державного службовця

Kovtun V. O.
Doctor of Public Administration, Professor,
Professor at the Department of Economics
and Regional Economic Policy
Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration
of the National Academy for Public Administration
under the President of Ukraine
Dnipro, Ukraine 

Ковтун В. О.
доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри економіки
та регіональної економічної політики
Дніпропетровський обласний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Дніпро, Україна

Текст… [1].

Література:

 1. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-19 / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
  show/2145-19
  (дата звернення: 01.02.2024).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Куявським університетом у Влоцлавеку)

Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор наукових заходів та проєктів у галузі публічного управління.
Телефон: +38 (068) 473 02 28
E-mail: pub.adm@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити