VI Міжнародна науково-практична конференція з фізичної культури, спорту і туризму

VI Міжнародна науково-практична конференція з фізичної культури, спорту і туризму

2136
Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний університет
Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації
Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради
Департамент культури і туризму Запорізької міської ради
Куявський університет у Влоцлавеку

VI Міжнародна науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ,
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЯ

18–19 квітня 2024 року

Завантажити інформаційний лист

Форма участі у конференції – дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Фізичне виховання різних груп населення.
 2. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку фізичної терапії та ерготерапії.
 3. Сучасні тенденції розвитку галузі фізичної культури в закладах освіти.
 4. Медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти збереження здоров’я людини.
 5. Актуальні аспекти олімпійського, параолімпійського та професійного спорту.
 6. Особливості та перспективи розвитку міжнародного, національного та регіонального туризму.
 7. Психолого-педагогічні, соціологічні, економічні, філософські аспекти фізичної культури, спорту і туризму.

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ФРОЛОВ Микола – доктор історичних наук, професор, ректор, Запорізький національний університет;

ВАСИЛЬЧУК Геннадій – доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Запорізький національний університет;

КАГАНОВ Юрій – доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Запорізький національний університет;

МАЛІКОВ Микола – доктор біологічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, Запорізький національний університет;

БОГДАНОВСЬКА Надія – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії, Запорізький національний університет;

КАРАУЛОВА Світлана – доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент, професор фізичної культури і спорту, Запорізький національний університет;

КОНОХ Анатолій – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, Запорізький національний університет;

КРАЙНОВА Поліна – голова студентської ради факультету фізичного виховання здоров’я та туризму, студентка 3 курсу, Запорізький національний університет;

МАКОВЕЦЬКА Наталія – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Запорізький національний університет;

САРАЖИНА Єлизавета – голова НТСА факультету, студентка 1 курсу магістратури, Запорізький національний університет;

СВАТЬЄВ Андрій – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної культури і спорту, Запорізький національний університет;

ТИЩЕНКО Валерія – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, Запорізький національний університет;

БІЛОВ Сергій ­– директор, Департамент культури і туризму Запорізької міської ради;

БУХАРІНА Людмила – директор, Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації;

КОВПАК Владислав – директор, Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради;

БОРИСОВА Ольга – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Національний університет фізичного виховання і спорту України;

БРІСКІН Юрій – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри  теорії спорту та фізичної культури, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;

КОРОБЕЙНІКОВ Георгій – доктор біологічних наук, професор, Німецький спортивний університет Кельну, Інститут психології, Кельн (Psychologisches Institut der Deutschen Sporthochschule Köln), Німеччина; завідувач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту, Національний університет фізичного виховання і спорту України;

МУЛИК В’ячеслав – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, ректор, Харківська державна академія фізичної культури;

НОВАКОВСЬКА Єлизавета – доктор наук, Куявський університет у Влоцлавеку (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku), Польща;

ПЕНДЗЯК Веслав – доктор наук, Куявський університет у Влоцлавеку (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku), Польща;

САВЧЕНКО Віктор – доктор педагогічних наук, професор, ректор, Придніпровська державна академія фізичної культури;

СМОЛЯНОВ Пітер – доктор філософії, професор кафедри науки про спорт і рух, Салемський державний університет (Salem State University), США;

ЦЬОСЬ Анатолій – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, ректор, Волинський національний університет імені Лесі Українки.

ДЕТАЛІ УЧАСТІ:

Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Публікаційний внесок становить 200 грн. Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України. Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за цим посиланням після 31 травня 2024 року.

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції, а також отримають електронний сертифікат.

Усіх учасників конференції буде забезпечено в електронному вигляді збірником тез конференції та сертифікатом про участь із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредиту ECTS), завіреним печаткою. За бажанням учасник може замовити друкований примірник збірника та сертифікату, вартість яких сплачується додатково у сумі 500 грн. Розсилка друкованого примірника збірника конференції та сертифікату відбудеться після 14 червня 2024 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Особи, які зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають зробити такі дії до 10 квітня 2024 року (включно):

 1. заповнити заявку за посиланням;
 2. надіслати на електронну адресу phys@cuesc.org.ua:

– тези доповіді (у форматі .docx);

– скан-копію квитанції про сплату організаційного внеску (реквізити надаємо після отримання тез і заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: На конференцію з фізичного виховання.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожної тези доповідей. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Заборона використання  наукових праць країни-окупанта:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ  НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Назва напряму роботи конференції. Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний). Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14. Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16]. Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел. Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

Учасники конференції можуть опублікувати свої статті в науковому журналі «Фізичне виховання та спорт», включеному до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальності 017 «Фізична культура та спорт» (наказ МОН України від 02.07.2020 № 886).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 1. Актуальні аспекти олімпійського, параолімпійського та професійного спорту.

Особливості технічної підготовки гандболістів
Шевченко М. Л.
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор,
професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту,
Запорізький національний університет
м. Запоріжжя, Україна

Текст… [1, с. 76].

Література

 1. Іванов О.О. Система підготовки в гандболі : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 182 с.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа – Коробець Оксана Володимирівна, координатор наукових заходів та проєктів у галузі фізичного виховання та спорту.
Телефон: +38(068) 487 24 43
E-mail: phys@cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
Web-site: cuesc.org.ua
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити