ІІ Міжнародний конкурс наукових статей з історії України серед здобувачів ...

ІІ Міжнародний конкурс наукових статей з історії України серед здобувачів третього рівня освіти (аспірантів) імені Людмили Миколаївни ФІЛІПОВИЧ

693

Волинська крайова організація Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Г. Шевченка
Куявський університет у Влоцлавеку
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

ІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ СТАТЕЙ З ІСТОРІЇ
УКРАЇНИ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ
(АСПІРАНТІВ) ІМЕНІ ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ ФІЛІПОВИЧ

18 травня 2024 року

Завантажити інформаційний лист

Місце проведення: м. Луцьк, вул. Шопена, 24.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ:

 • Політична історія України.
 • Українсько-польські стосунки.
 • Вплив сучасних гібридних війн на становлення української історії.
 • Локальна історія як форма збереження української самоідентичності.
 • Історична пам’ять та тенденції історичної політики в Україні.
 • Вміння та навики управління історичною спадщиною.
 • Шляхи та методи популяризації історії в Україні та світі.
 • Історична ономастика – стан та тенденції.
 • Українська освіта в історичному вимірі.

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕОБХІДНО:

До 10 травня 2024 року (включно) надіслати на електронну адресу filmira@ukr.net:

 • заявку за зразком, що додається (у форматі .doc);
 • текст статті, оформлений відповідно до вимог.

Участь у Конкурсі безоплатна.

Автори трьох кращих наукових статей отримують грошову
винагороду та сертифікат.

За І місце ‒ 5000 грн.
За ІІ місце ‒ 3000 грн.
За ІІІ місце ‒ 2000 грн.

Переможці Конкурсу будуть оголошені 18 травня під час проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Українська історія у публічному просторі».

Переможці Конкурсу зможуть одноразово безоплатно опублікуватися у збірнику наукових праць «Літопис Волині».

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет Конкурсу забезпечує анонімне якісне рецензування кожної статті. Усі подані статті перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що статті приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • стаття готується в текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5), без переносів;
 • рекомендований обсяг тексту статті (без списку використаних джерел та анотацій) – до 10– 12 сторінок; перший рядок (ліворуч) – УДК статті;
 • другий рядок (праворуч) – прізвище, ім’я та по батькові автора (шрифт напівжирний), аспірант якого курсу, спеціальності, закладу;
 • третій (за необхідності й четвертий) рядок (праворуч) – науковий ступінь, учене звання, почесне звання, членство в НАН України чи інших галузевих АН (за наявності), місце роботи наукового керівника;
 • нижче (посередині рядка) назва статті великими літерами (шрифт напівжирний);
 • далі – анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 слів) українською мовою;
 • через інтервал – текст статті;
 • посилання на використані джерела робиться у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, наприклад [1, с.25–26], а самі назви джерел наводяться в розділі «Список використаних джерел» у порядку згадування в тексті;
 • бібліографічний опис джерел подається відповідно до ДСТУ8302:2015;
 • після розділу «Список використаних джерел» оформлюється References (за міжнародним стандартом АРА). Онлайн-транслітерація українськомовних джерел здійснюється відповідно до org/transliteratsiia. До кожного транслітерованого джерела у квадратних дужках подається переклад англійською мовою найбільш значущих фрагментів бібліографічного опису (назва матеріалу, назва періодичного видання, нормативно-правового джерела тощо). Не українськомовні джерела не транслітеруються. Наприкінці бібліографічного опису кожного джерела у квадратних дужках зазначається мова, якою воно видано – [in Ukrainian];
 • якщо описана у списку використаних джерел публікація має DOI, цей ідентифікатор обов’язково вказується в References (наприкінці), оскільки саме він є найбільш точним джерелом інформації про статтю і за ним здійснюється зв’язка «посилання – публікація»;
 • після References подається розширена англомовна анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (4– 8 слів).

Відомості про авторів статті та її назва також оформлюються англійською мовою (прізвище та ім’я автора – за зразком написання в паспорті для виїзду за кордон; назва підрозділу та організації має точно відповідати їхній офіційній назві англійською мовою).

СТРУКТУРА НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання визначеної проблеми і які взято за основу автором;
 • під час опису вкладу попередників у розкриття тематики статті не допускається лише перелік їхніх прізвищ без вказівки на не вирішені ними раніше частини загальної проблеми й причинно-наслідковий зв’язок їхніх робіт із метою статті. Достатньо залишити 3–4 прізвища попередніх дослідників (прізвища згадувати в алфавітному порядку), але стисло зазначити внесок кожного, зробивши посилання у квадратних дужках;
 • бажано включити й аналіз наукових робіт 2– 3 іноземних авторів за тематикою статті;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки на підставі проведеного дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Зверніть увагу!!! Назва статті не повинна бути тотожною з назвою тематичних напрямів Конкурсу.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі її оформлення з порушенням вимог, про що авторові буде повідомлено електронним листом на адресу, зазначену в заявці.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ:

1. Прізвище, ім’я та по батькові
2. Назва статті
3. Місце навчання
4. Адреса для листування
5. Контактний телефон
6. E-mail:

Відомості, викладені в заявці, можуть бути оприлюднені у друкованих матеріалах Конкурсу (потрібно підкресли-ти)

 • так
 • ні

КОНТАКТИ:

Контактна особа: Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, голова Волинського обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Телефон: +380509303105

Поширити