ХІIІ Міжнародна наукова конференція «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття» (м....

ХІIІ Міжнародна наукова конференція «Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття» (м. Львів, Україна)

447

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет іноземних мов
Кафедра світової літератури
Науково-методичний центр дослідження та викладання літератури
Студентське наукове товариство факультету іноземних мов
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Кафедра іноземних мов та перекладознавства
AKADEMIA POLONIJNA (Польща)
Інститут мов, літератури і культури
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI (Польща)
Філологічний факультет
Інститут слов’янської філології
Кафедра україністики
KODOLÁNYI NOS EGYETEM (Угорщина)
Кафедра англійської мови і літератури
UNIVERSITÄT GREIFSWALD (Німеччина)
Інститут славістики
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ХІIІ Міжнародна наукова конференція

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ
ДИСКУРСІ ХХІ СТОЛІТТЯ

 26–27 жовтня 2023 року

Завантажити інформаційний лист

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Методологічні конфігурації філології ХХІ століття
 • Феномени транзитивності в західноєвропейських літературах ХХ–ХХІ століть
 • Генологічні аспекти світової літератури
 • Проблематика порівняльних досліджень у ХХІ столітті
 • Ідентичність у літературі
 • Взаємодія мови, літератури і культури: рецепція та інтерпретація

У ході конференції планується робота секцій для молодих науковців (студентів, магістрантів).

Мови конференції: українська, англійська, іспанська, німецька, польська, французька

Форми участі у конференції: очна, заочна, віддалена

Для участі в ХІІІ Міжнародній науковій конференції до 1 жовтня 2023 року необхідно надіслати на адресу svitlit.lviv@gmail.com

 • заявку на участь у конференції (додаток 1) (назва файлу – «Прізвище_заявка»);
 • тези доповіді (електронну версію), обсяг до 4 сторінок (вимоги до оформлення тез доповідей – додаток 2) (назва файлу – «Прізвище_тези»);
 • для учасників без наукового ступеня рекомендацію наукового керівника або спеціаліста з відповідної галузі дослідження;
 • скан квитанції про сплату оргвнеску.

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми до 10 жовтня 2023 року.

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 15 жовтня 2023 року.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ:

Доповіді учасників конференції можуть бути опубліковані:

 • у фаховому науковому виданні «Іноземна філологія» Львівського національного університету імені Івана Франка. Журнал включено до переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 035. Філологія (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020).
  Сайт видання: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology
 • у фаховому науковому виданні «Львівський філологічний часопис». Журнал включено до переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 035. Філологія (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020).
  Сайт видання: www.philologyjournal.lviv.ua
 • у науковому журналі «PNAP», що вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» №1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (для присудження ступеня доктора філософії). Мова публікації: англійська, французька, німецька, італійська та інші мови ЄС.
  Сайт: www.cuesc.org.ua/zhurnali/pnap та пошта редакції pnap@cuesc.org.ua
 • у науковому виданні «Arab World English Journal», що входить до наукометричної бази Web of Science. For more information, visit the Arab World English Journal on awej.org. Before sending your paper, please read the submission and manuscript guidelines for Arab World English Journal (AWEJ).

За матеріалами конференції планується підготовка і видання колективної монографії
«Сучасна філологія: теорія, історія, методологія»

Вимоги до змісту й оформлення розділу монографії, а також участь у виданні – https://cuesc.org.ua/anonsi/colmono_isma_lnuif_fil/

Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.
Організаційний внесок – 200 гривень.
Реквізити для оплати оргкомітет повідомить у листі-відповіді.
Усім учасникам буде наданий збірник тез конференції і сертифікат про участь.

ДОДАТОК 1

Заявка на участь
у ХІІІ Міжнародній науковій конференції
«Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття»
26–27 жовтня 2023 року

Прізвище ім’я по батькові
Вчений ступінь, звання
Місце роботи
Посада       
Тема доповіді
Тематичний напрям
Назва видання, в якому учасник планує опублікувати статтю
Участь у колективній монографії
Адреса для листування, е-mail       
Номер відділення Нової пошти (місто, адреса)
Телефон 

  ____   _________________ 2023 р.

ДОДАТОК 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези треба подавати в електронному вигляді у редакторі Word. Формат А4.

Обсяг – 3-4 сторінки.

Параметри сторінки: поля – 20 мм; шрифт – Times New Roman, 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5; абзацний відступ – 1,0.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

 • прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний);
 • науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 • місце роботи (навчання);
 • назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний);
 • текст тез;
 • література (за наявності).

Список використаних джерел подається наприкінці тез в алфавітному порядку. Посилання на джерела необхідно робити у тексті в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок). Наприклад, [1, с. 12].

Назва файлу – «Прізвище_тези».

Тези будуть опубліковані в авторській редакції.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Іваненко С. М.
кандидат філологічних наук, доцент,
Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗАГОЛОВОК

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Література:

1. Кемпбел Дж. Герой із тисячею облич / [пер. з англ. О. Мокровольський]. Київ : Видавничий дім «Альтернатива», 1999. 392 c.

СПІВГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Мацевко-Бекерська Лідія Василівна, докт. філол. наук, професор,завідувач кафедри світової літератури.

СЕКРЕТАР ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Сенчук Ірина Анатоліївна, канд. філол. наук, доцент кафедри світової літератури

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса: 79000, Україна, м. Львів, вул. Університетська, 1, к. 431
Телефон для довідок: Василина Хома (063) 019 11 39; vasylyna.khoma@lnu.edu.ua
Електронна адреса: svitlit.lviv@gmail.com

Поширити