Науково-педагогічне стажування з природничих наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Науково-педагогічне стажування з природничих наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

3832
Балтійська міжнародна академія

Науково-педагогічне стажування

БАЛТІЙСЬКИЙ ДОСВІД ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
ВИЩОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

м. Рига,  Латвійська Республіка
6 листопада – 17 грудня  2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України «Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів»

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які мають або здобувають природничу освіту.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ:

Станіслав БУКА, доктор економічних наук, професор, ректор Балтійської міжнародної академії.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ:

  • Ірина ПЛОТКА, доктор психологічних наук, професор, Балтійська міжнародна академія;
  • Тетяна ЮРКЕВИЧ, доктор юридичних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія;
  • Алла ІЛЬЇНА, доктор економічних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія;
  • Жанна ЦАУРКУБУЛЕ, доктор технічних наук, професор, Балтійська міжнародна академія.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

1) учасникам необхідно заповнити заявку та до 31 жовтня 2023 року (включно) надіслати на електронну адресу nature@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді за профілем роботи в навчальному або науковому закладі України;

2) після отримання реквізитів надіслати електронну копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 4500 грн. й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу та опублікуванням збірника тез доповідей. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 4000 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.

3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.

4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 8 січня 2024 року.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ:

У межах стажування відбудеться онлайн-лекція на платформі ZOOM англійською мовою.

Дата: 27 листопада о 10:00 (за київським часом).

Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекція буде збережена.

Лектор – Юріс БАЛТГАЙЛІС, доктор економічних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія.

Тема лекції: «Студентоорієнтоване навчання».

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів в природничій галузі, системою вищої освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок спеціалістів в галузі природознавства, тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 2000, 2003, 2007; 2010; 2015; 2019.
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._квитанція).
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література: (Bibliography:)» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мови тез доповідей: латиська, англійська, українська.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Хімічна освіта як невід’ємна складова професійного потенціалу майбутнього фахівця-еколога

Кофанова О. В.
кандидат хімічних наук, доктор педагогічних наук,
професор кафедри інженерної екології
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
м. Київ, Україна

Текст… [1, с. 42].

<…>

Література:

1. Білецька Г. А. Педагогічні умови інтеграції фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці екологів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2004. 256 с.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет науково-педагогічного стажування забезпечує анонімне якісне рецензування кожної тези доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються тези доповідей українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Балтійською міжнародною академією)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі природничих наук.
Електронна адреса: nature@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити