Науково-педагогічне стажування з фізико-математичних наук (Латвійська Республіка, м. Рига)

Науково-педагогічне стажування з фізико-математичних наук (Латвійська Республіка, м. Рига)

2534
Балтійська міжнародна академія

Науково-педагогічне стажування

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ У ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІЙ
ОСВІТІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

м. Рига,  Латвійська Республіка
2 жовтня – 12 листопада 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України «Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів»

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які мають або здобувають фізико-математичну освіту.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогіч-ного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Станіслав БУКА, доктор економічних наук, професор, ректор Балтійської міжнародної академії.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ:

  • Ірина ПЛОТКА, доктор психологічних наук, професор, Балтійська міжнародна академія;
  • Тетяна ЮРКЕВИЧ, доктор юридичних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія;
  • Алла ІЛЬЇНА, доктор економічних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія.
  • Жанна ЦАУРКУБУЛЕ, доктор технічних наук, професор, Балтійська міжнародна академія;
  • Марина ЛІГУШИНА, магістр інженерії, викладач, Балтійська міжнародна академія.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

1) учасникам необхідно заповнити заявку та до 29 вересня 2023 року (включно) надіслати на електронну адресу phm@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді за профілем роботи в навчальному або науковому закладі України;

2) після отримання реквізитів надіслати електронну копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 4500 грн. й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу та опублікуванням збірника тез доповідей. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 4000 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.

3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.

4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 4 грудня 2023 року.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ:

У межах стажування відбудеться онлайн-лекція на платформі ZOOM англійською мовою.

Дата: 23 жовтня о 10:00 (за київським часом).

Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекція буде збережена.

Лектор – Юріс БАЛТГАЙЛІС, доктор економічних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія.

Тема лекції: «Студентоорієнтоване навчання».

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі фізико-математичних наук, системою вищої освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок спеціалістів у галузі фізико-математичних наук, тощо. 

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 2000, 2003, 2007; 2010; 2015; 2019.
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._квитанція).
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література: (Bibliography:)» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мови тез доповідей: латиська, англійська, українська.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Вибір методичних підходів для дистанційного навчання фізико-математичних дисциплін
в умовах закладу вищої освіти
 

Стеценко Л. П.
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри фізики твердого тіла
Запорізький національний університет
м. Запоріжжя, Україна

У зв’язку з глобальною інформатизацією і входженням української вищої школи в міжнародний освітній простір актуалізуються проблеми підготовленості викладачів закладів вищої освіти до реалізації дистанційного навчання, розробки відповідного навчально-методичного забезпечення, а також готовності студентів навчатися в умовах дистанційної освіти [1, с. 224].

<…>

Література:

1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. К. : Атіка, 2008. 684 с.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет науково-педагогічного стажування забезпечує анонімне якісне рецензування кожної тези доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються тези доповідей українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Балтійською міжнародною академією)

Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор наукових заходів та проєктів у галузі фізико-математичних наук.
Контактний телефон: +38 (068) 473 02 28
Електронна адреса: phm@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити