ІV Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії,...

ІV Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

391

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України 
Національний центр «Мала академія наук України»
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Інститут цифровізації освіти НАПН України
Спілка жінок Кіровоградщини
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Криворізький природничо-науковий ліцей
Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
Херсонський політехнічний фаховий коледж
Інженерно-педагогічний факультет
Кафедра теорії і методики технологічної
освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Кафедра професійної та вищої освіти
ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Факультет іноземних мов
Комунальний заклад «Рішельєвський науковий ліцей» 

Криворізький природничо-науковий ліцей
Громадська організація «Стратегія майбутнього»
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Донецький державний університет внутрішніх справ
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти

ІV Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум

«ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»

зареєстровано в УкрІНТІ, посвідчення № 398 від 07.09.2022

12 жовтня 2022 року

Завантажити інформаційний лист

НАУКОВІ СЕКЦІЇ Й НАПРЯМИ РОБОТИ ОНЛАЙН-ФОРУМУ:

 1. Теоретичні і методичні підходи щодо забезпечення ефективної діяльності закладів освіти в умовах воєнного стану.
 2. Особистісна самореалізація вчителя та учня в інноваційному освітньому просторі.
 3. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти.
 4. Багаторівнева система підготовки вчителя.
 5. Трансдисциплінарна парадигма наукової освіти: євроінтеграційний аспект.
 6. Цифровізація як ключовий фактор розвитку освіти ХХІ ст.
 7. Цифрові платформи та цифровий контент щодо дистанційної форми навчання.
 8. Психолого-педагогічні проблеми дистанційного і змішаного навчання.
 9. Розвиток інтелекту і суб’єктності у віртуальному освітньому просторі.
 10. Адаптивні системи в освіті: виклики сьогодення.
 11. STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку.
 12. Юридична освіта.
  13. Підготовка кваліфікованих кадрів в умовах війни та повоєнного відновлення України.
У РАМКАХ ФОРУМУ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ СИСТЕМИ МАН УКРАЇНИ ТА ВСІХ ОХОЧИХ БУДЕ ПРОВЕДЕНО ПРАКТИЧНІ ОНЛАЙН-СЕМІНАРИ:
 1. Методичні рекомендації з впровадження інноваційної практики «STEM-школа з побудови модульного оригамі». Тренер: Дубініна Оксана Володимирівна – старша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, кандидатка педагогічних наук, доцентка.
 2. Методичні рекомендації з впровадження інноваційної практики «STEAM-школа “Наука крізь мистецтво”». Тренери: Казакова Ольга Ігорівна – молодша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України; Шеменьова Юлія Володимирівна – молодша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, докторка філософії (Phd).
 3. Методичні рекомендації з впровадження інноваційного освітнього курсу «Хімічні технології» на базі секції Малої академії наук України. Тренер: Казакова Ольга Ігорівна – молодша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, керівниця секції «Хімічні технології» відділення хімії та біології Київської Малої академії наук.
 4. Методичні рекомендації з впровадження інноваційної практики «Економічний коворкінг “Підприємницька грамотність молодого науковця”». Тренер: Бурлаєнко Тетяна Іванівна – старша наукова співробітниця відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Регламент роботи онлайн-форуму:

пленарне засідання (11:00–13:00);
секційні доповіді (13:00–15:00);
практичні онлайн-семінари (15:00–16:00).

Реєстрація для участі (до 10 жовтня 2022 року) в онлайн-форумі за покликанням. Програму форуму й покликання на платформу трансляції буде надіслано всім зареєстрованим учасникам.

Тези доповідей приймаються до 10 жовтня 2022 року на електронну адресу: evvevv@ukr.net (Вікторія Ємець). Контактний телефон: +380953980772.

Участь у Форумі безкоштовна!

Тези онлайн-форуму будуть опубліковані в електронному вигляді і разом із сертифікатами надіслані учасникам.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези мають відповідати тематиці онлайн-форуму, бути літературно опрацьованими. Співавторів має бути не більше трьох. Автори відповідають за вірогідність викладеного матеріалу. Матеріали, які будуть включені до збірника, подаватимуться в авторській редакції. Обсяг тез – не більше трьох сторінок друкованого тексту в редакторі WORD; формат аркуша – А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ автоматичний 1,25 см; всі поля: 20 мм; вирівнювання по ширині. Назву тез друкують по центру великими літерами (шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний); нижче праворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора, посада, назва освітнього закладу/ установи, організації, населеного пункту, e-mail автора (шрифт Times New Roman, кегль 12). Список використаних джерел (шрифт Times New Roman, кегль 12) подається наприкінці і складається за чергою посилань у тезах доповіді. Посилання на джерела в тексті робляться у квадратних дужках. Оформлення літературних джерел має відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Зразок оформлення тез наведено.

Редакційна колегія має право відмовляти в публікації тез, що не відповідають наведеним вище вимогам або подані несвоєчасно. Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати наукове редагування тез.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

НАУКОВОТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО ОНТОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Дем’яненко Валентина Борисівна,
кандидатка  педагогічних наук,
завідувачка відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного
центру «Мала академія наук України»,
м. Київ, demyanenko@i.ua

Аналіз зарубіжних і вітчизняних досліджень щодо створення онтологічних навчальних середовищ свідчить, що…

Список використаних джерел

КОНТАКТИ:

Вікторія Ємець, тел.: +380953980772, еmail: evvevv@ukr.net.

Поширити