XVII Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність»

XVII Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність»

460

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
Українська асоціація китаєзнавців
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Видавництво «Азіатика»
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

XVII Міжнародна наукова конференція

КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

14 грудня 2023 року

Завантажити інформаційний лист

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ у дискусії – до 5 хв.

Робочі мови: українська, китайська, англійська. Конференція проводитиметься в онлайн форматі. Участь у конференції є безоплатною.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 30 листопада 2023 року: заповнити реєстраційну форму за посиланням надіслати на адресу conf@chinese-studies.com.ua тези доповідей.

Усі учасники конференції отримають збірник тез доповідей та сертифікат в електронній формі.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE, за цим посиланням.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

 • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді; УДК; прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); ORCID ID; науковий ступінь, вчене звання, посада; навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тез доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний); ключові слова; текст.
 •  Сторінки не нумеруються.
 • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Овчаренко_П.В._тези)
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». Список літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].
 • Оформлення таблиць: нумерація праворуч таблиці курсивом, заголовки таблиць розміщуються по центру (кегль шрифту – 14, напівжирний). Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.
 • Оформлення формул: формули створюються у редакторі Microsoft Equation. Нумерація формул у круглих дужках праворуч тексту.
 • Оформлення рисунків: рисунок виконується в Microsoft Office (згрупований в один об’єкт) або вставляється у публікацію у растрових форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Назва вказується під рисунком (Рис. 1. Назва).

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕКЦІЯМИ:

 1. Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект.
 2. Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура.
 3. Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю.
 4. Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Китай в сучаcному світі: міжнародно-політичний аспект

УДК 141.1

Галета А.А.
ORCID: 0000-0000-0000-0000
доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології
та менеджменту соціокультурної діяльності
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
м. Одеса, Україна

КИТАЙ ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ АКТОР З ГЛОБАЛЬНИМИ
АМБІЦІЯМИ В УМОВАХ КРАХУ БІПОЛЯРНОСТІ

Ключові слова: Китай, Азійсько-Тихоокеанський регіон, міжнародні відносини.

Китайські політичні лідери фактично реконструювали імідж країни, наразі образ держави має дуалістичний характер, а саме: з однієї сторони, Китай – держава, що намагається бути регіональним лідером в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (надалі – АТР)… [1 c. 237].

Література:

 1. Стародуб Т. С., Підберезний К. Д. Китай як регіональний актор з глобальними амбіціями в умовах краху біполярності. Грані. 2013. № 9. С. 140–147.

КОНТАКТИ:

Оргкомітет XVII Міжнародної наукової конференції “Китайська цивілізація: традиції та сучасність” Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ вул. Грушевського 4, кімн. 211

Е-mail: conf@chinese-studies.com.ua
Web: http://www.sinologist.com.ua т.: +38 068 824 75 98

Поширити