Колективна монографія з юридичних наук (м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина)

Колективна монографія з юридичних наук (м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина)

1557

Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одер 

 

Київський регіональний центр
Національної академіі правових наук України 

 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь в роботі групи авторів з метою підготовки
колективної монографії на тему

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина
Дедлайн: 27 листопада 2020 року

Завантажити інформаційний лист

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником. Матеріали приймаються українською, російською, німецькою, англійською мовами.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка.

Автори колективної монографії обов’язково отримують 1 примірник видання. Кожен співавтор отримає сертифікат.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 • Джулія вон Блюментал, доктор юридичних наук, професор, президент, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері;
 • Стефан Брейденбак, доктор юридичних наук, професор, кафедра цивільного права, цивільно-процесуального права та міжнародного економічного права, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері;
 • Інес Хертел, доктор юридичних наук, професор, кафедра публічного права, адміністративного, європейського, екологічного, сільськогосподарського та господарського права, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері;
 • Герхард Вулф, доктор юридичних наук, професор, кафедра кримінального права, кримінально-процесуального права та правової інформатики, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері;
 • Кузнєцова Наталія Семенівна, доктор юридичних наук, професор, Віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіонального центру, дійсний член (академік) НАПрН України.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 27 листопада 2020 року (включно)
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів
Електронна розсилка макету монографії: 25 січня 2021 року
Поштова розсилка друкованих примірників: 29 січня 2021 року

УМОВИ УЧАСТІ

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 27 листопада 2020 року (включно):
1. заповнити заявку;
2. надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua:
– наукову статтю для публікації;
– копію квитанції про оплату (після надання реквізитів).
Реквізити для оплати надсилаються після прийняття статті.
Тема листа: Колективна монографія у Франкфурті-на-Одері.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
 • обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через
  1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм;
 • кількість авторів не може перевищувати дві особи.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ

 • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою); назва статті;
 • матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ

 • Сучасний стан правової діяльності в Україні;
 • Основні напрямки розвитку юриспруденції в Україні та в Європі;
 • Теоретико-практичні механізми розбудови правової науки: досвід країн ЄС та впровадження в практику України.

ЦІННІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ РОЗДІЛУ У МОНОГРАФІЇ 

визначена у таких нових нормативно-правових актах:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF

Для кандидатів та докторів для участі у разових радах в рамках експерименту з присудження ступеня доктора філософії:

п. 6.  Рада утворюється у складі голови та членів ради – двох рецензентів і двох опонентів. Вчений, який пропонується до складу ради, повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, або у періодичних наукових виданнях інших держав.

Для аспірантів для захисту у разових радах в рамках експерименту з присудження ступеня доктора філософії:

п. 11. Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються: статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

 1. Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

п. 2. Установити, що:

1) основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать:

не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях);

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

п. 2. Установити, що:

2) основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук має бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать:

статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

 1. Додаток 3 (Анотований звіт) до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними (пункт 5 розділу ІІІ), затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16

Для звітування в рамках наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених:

п. 5.4. Анотованого звіту:

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проекту у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР, вказуються у таблиці 5 цього Звіту.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

SUBJECTIVE OBLIGATIONS IN CONTENT OF SUBJECT RIGHTS
UNDER THE UKRAINE’S LEGISLATION

Nadion V. V.

INTRODUCTION
Economic relations of ownership, ownership of property to specific individuals constitute the foundation of private-legal regulation.
Their legal registration is done through the rules of substantive law, and, in particular, property rights 1 . …

1. Section title

Text.

2. Section title

Text.

CONCLUSIONS
One of the most common ways of acquiring property rights in Ukraine is a contract and a one-way transaction. It should be noted that the contract as the basis for acquiring property rights ensures the transformation of the absolute legal relationship in relative with the subsequent establishment of a new absolute legal relationship… .

SUMMARY
The article deals… .

REFERENCES
1. Севрюкова І. Деякі аспекти формування інституту права власності в цивільному законодавстві України через призму наукових праць професора Я.М. Шевченко. Правова реформа: концепція, мета, впровадження : зб. наук. праць. Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 23 листопада 2017 р. / за заг. ред. Н. Пархоменко, М. Шумила. Київ : Ніка-Центр, 2017. С. 19–22.

Information about the author:
Nadion V. V.,
Candidate of Law,
Associate Professor of the Civil Law department No 2
Yaroslav Mudryi National Law University
77, Pushkinska str., Kharkiv, Ukraine

[1] Севрюкова І. Деякі аспекти формування інституту права власності в цивільному законодавстві України через призму наукових праць професора Я.М. Шевченко. Правова реформа: концепція, мета, впровадження : зб. наук. праць. Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 23 листопада 2017 р. / за заг. ред. Н. Пархоменко, М. Шумила. Київ : Ніка-Центр, 2017. С. 19–22.

КОНТАКТИ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва є офіційним представником редакційної колегії колективної монографії в Україні (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво).

У разі виникнення будь-яких питань, а також стосовно друку, оплати, розсилки, участі в колективній монографії звертайтеся за контактами.

Контактна особа: Коробець Оксана Володимирівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі юридичних наук.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
Електронна адреса: law@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити