Куявський університет у Влоцлавеку організовує науково-педагогічне стажування з юридичних наук

Куявський університет у Влоцлавеку організовує науково-педагогічне стажування з юридичних наук

311

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
(Куявський університет у Влоцлавеку)

за підтримки
 ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

організовує
Науково-педагогічне стажування на тему 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ОСВІТІ:
ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

м. Влоцлавек, Республіка Польща
17–28 червня 2019 року

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають юридичну освіту.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами).

◊ Навчальне навантаження стажування становить 5 кредитів (150 годин) і розподіляється таким чином:
• ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
• робота з навчально-методичними матеріалами – 38 годин;
• індивідуальна робота над науково-методичними доповідями – 100 годин.

◊ Голова організаційного комітету науково-педагогічного стажування
проф. Станіслав Куніковський, ректор Куявського університету у Влоцлавеку.

◊ Порядок реєстрації
Форма участі: дистанційна.
Учасникам необхідно до 14 червня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу  law@cuesc.org.ua:
1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

◊ Зразок оформлення заявки

Заявка на участь у науково-педагогічному стажуванні
«ЮРИДИЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС»

  1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською мовами (транслітерація)
  2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) українською та англійською мовами
  3. Посада, місце роботи українською та англійською мовами
  4. Контактний телефон
  5. E-mail
  6. Поштова адреса для направлення матеріалів стажування (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

◊ Вимоги до тез науково-методичних доповідей
Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі юриспруденції, системою вищої юридичної освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок юристів, тощо.
• Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
• Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
• Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
• Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._заявка, Стеценко Л.П._квитанція);
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

◊ Зразок доповіді

СУЧАСНА ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

 Севрук В. Г.
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна

Динамічний розвиток вищої освіти у світі, вартість освітніх послуг для держави і людей, а також прагнення до утвердження своєї держави як повноцінного члена європейської спільноти шляхом економічного, політичного та культурного розвитку суспільства, вимагає гарантування якості вищої освіти в Україні…[1].
[…]

Література:

1. Мирончук Н.М. Особливості формування змісту освітньої програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2016. Вип. 2. С. 78-81.

◊ Представництво в Україні
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Електронна адреса:  law@cuesc.org.ua   
Контактний телефон: +38 (068) 473 07 28
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua                                                                               Завантажити інформаційний лист

Поширити