Люблінський медичний університет запрошує до участі у науково-педагогічному стажуванні з медичних наук

Люблінський медичний університет запрошує до участі у науково-педагогічному стажуванні з медичних наук

658

Люблінський медичний університет

Науково-педагогічне стажування

Розвиток медичної освіти, сучасний стан та нове у медицині
в Україні та в країнах ЄС

Республіка Польща, Люблін
18–29 листопада 2019 р.


Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають медичну освіту.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами).

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ

становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється таким чином:

  • ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
  • участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин;
  • індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

проф. др. мед. Andrzej Drop, ректор Люблінського медичного університету.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Учасникам необхідно до 15 листопада 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу med@cuesc.org.ua:

1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ У ЛЮБЛІНІ.
Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у науково-педагогічному
стажуванні «Розвиток медичної освіти, сучасний стан та нове у медицині в Україні та в країнах ЄС»

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською мовами (транслітерація)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності)
3. Посада, місце роботи
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення матеріалів стажування (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки медичних кадрів, системою вищої медичної освіти, формуванням сучасного глобального світогляду медичного працівника, специфікою вищої освіти в Україні та ЄС тощо.
• Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текс-товому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; 2010;
• Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; між-рядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
• Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – на-півжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
• Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника (напр.: Стеценко Л.П._тези);
• Використана література (без повторів) офор-млюється в кінці тексту під назвою «Літерату-ра:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Васкул Н. В.
кандидат медичних наук,
асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології
Івано-Франківський національний медичний університет
м. Івано-Франківськ, Україна

У добу глобалізації світових економічних і культурних процесів, в Україні зростає соціальне замовлення на під-готовку конкурентоспроможних фахівців з високорозвиненим інтелектом, неординарним гнучким мисленням, а також вільним володінням іноземними мовами…[1, с. 3].

Література:

1. Філоненко М. М. Методика викладання у вищій медичній школі на засадах компетентнісного підходу: Методичні рекомендації для викладачів та здобувачів наукового ступеню доктора філософії (PhD) ВМ(Ф)НЗ України. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 88 с.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі медичних наук.

Телефон: + 38 (068) 992 04 11
Email: med@cuesc.org.ua    
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Завантажити інформаційний лист
Поширити