Міжнародна науково-практична конференція у сфері педагогіки і психології (Республіка Польща, м. Люблін)

Міжнародна науково-практична конференція у сфері педагогіки і психології (Республіка Польща, м. Люблін)

2416

УНІВЕРСИТЕТ МАРІЇ КЮРІ-СКЛОДОВСЬКОЇ

Міжнародна науково-практична конференція

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА
ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

м. Люблін, Республіка Польща
25–26 вересня 2020 р.

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері педагогіки і психології.
Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.
Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzwyczajny, Prorektor ds. Ogolnych UMCS (Polska)

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 24 вересня 2020 р. (включно):
1. заповнити заявку (у разі співавторства тез вказати прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень) усіх учасників);
2. надіслати на електронну адресу: ped@cuesc.org.ua
– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.
Наприклад: Іванов_Тези, Іванов_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У ЛЮБЛІНІ

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

Назва секції. Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.
Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Мова конференції: польська, українська, російська, англійська.
Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

СЕКЦІЇ

1. Загальна психологія та психологія особистості.
2. Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
3. Педагогічна та корекційна психологія.
4. Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
5. Соціальна і юридична психологія.
6. Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
7. Загальна педагогіка.
8. Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
9. Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
10. Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
11. Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
12. Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.

ЗРАЗОК ТЕЗ

1. Загальна психологія та психологія особистості

ЕТАПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ХВОРОГО
У КАРДІОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ
Гасюк М. Б.*
кандидат психологічних наук,
доцент кафедри загальної та клінічної психології
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
м. Івано-Франківськ, Україна

Метою роботи є представлення поетапної моделі психологічного супроводу хворого кардіологічного відділення. Психологічний супровід як чинник активації саморозвитку особистості розглядає Ю. Слюсарєв [1]…

Література:

1. Слюсарев Ю.В. Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазвития личности: Автореф. дис. канд. психол. н. СПб., 1992. 22 с.

* максимальна кількість співавторів – 3 особи.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Коробець Оксана Володимирівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі педагогічних та психологічних наук.
Телефон: + 38 (068) 473 09 80
E-mail: ped@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити