Міжнародна науково-практична конференція з галузі публічного управління (м. Венеція, Італія)

Міжнародна науково-практична конференція з галузі публічного управління (м. Венеція, Італія)

357

ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КА’ ФОСКАРІ

Міжнародна науково-практична конференція

ЕФЕКТИВНЕ ПУБЛІЧНЕ І МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА. ДОСВІД ЄС

м. Венеція, Італія
27–28 листопада 2020 року

Завантажити інформаційний лист

Для участі в конференції запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту в галузі публічного управління.

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. 

Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS). 

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.  Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

проф. МІКЕЛЕ БУЛЬЄЗІ, ректор Венеціанського університету Ка’ Фоскарі.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 24 листопада 2020 року (включно)

  1. заповнити заявку;
  2. надіслати на електронну адресу: pub.adm@cuesc.org.ua

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Тема листа: НА КОНФРЕНЦІЮ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ВЕНЕЦІЇ.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Мови конференції: англійська, українська, російська, італійська.

СЕКЦІЇ

  1. Теорія та історія публічного управління
  2. Механізми публічного управління
  3. Державна служба
  4. Місцеве самоврядування
  5. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

ЗРАЗОК ТЕЗ

5. Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

Правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки особистості

Кукін І. В.
кандидат наук з державного управління,
перший заступник начальника Головного центру управління службою Державної прикордонної служби України
м. Київ, Україна

Текст…[1].

Література:

  1. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. 2469-VIII / Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 22.10.2019)

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі публічного управління.
Електронна адреса: pub.adm@cuesc.org.ua
Контактний телефон: +38 068 473 02 28
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити