Міжнародна науково-практична конференція з культурології та мистецтвознавства (м. Венеція, Італія)

Міжнародна науково-практична конференція з культурології та мистецтвознавства (м. Венеція, Італія)

3849

ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КА’ ФОСКАРІ

Міжнародна науково-практична конференція

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО:
ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

м. Венеція, Італія
27–28 листопада 2020 року

Завантажити інформаційний лист

Для участі в конференції запрошуються науковопедагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту в галузі культурології та мистецтвознавства.

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS). 

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.  Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

проф. МІКЕЛЕ БУЛЬЄЗІ, ректор Венеціанського університету Ка’ Фоскарі.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 24 листопада 2020 року (включно)

 1. заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу: soc@cuesc.org.ua

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Тема листа: НА КОНФРЕНЦІЮ З КУЛЬТУРОЛОГІЇ У ВЕНЕЦІЇ.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Мови конференції: англійська, українська, російська, італійська.

СЕКЦІЇ

 1. Теорія та історія культури
 2. Філософія культури
 3. Світова культура і міжнародні культурні зв’язки
 4. Українська культура
 5. Музеєзнавство, пам’яткознавство
 6. Прикладна культурологія
 7. Актуальні питання кіно-телемистецтва
 8. Сучасна медіакультура
 9. Мистецтво і проблеми глобалізації культури
 10. Сучасна художня практика
 11. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
  12. Дизайн

ЗРАЗОК ТЕЗ

12. Дизайн

ВИКОРИСТАННЯ «ОБРАЗНО-КОЛІРНОГО СВІТУ ПОЕТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ» ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

 Ніколашина Т. І.
кандидат філософських наук,
доцент кафедри дизайну
Українського гуманітарного інституту
м. Буча, Київська область, Україна

Текст [1, с. 96]

Література:

 1. Шкарівська Є. П. Кольори: поезії. К.: Юніверс, 2018. 112 с.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Качан Олена Вікторівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі культурології та мистецтва.
Електронна адреса:  soc@cuesc.org.ua
Контактний телефон: + 38 (068)-473-02-25
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити