Міжнародна науково-практична конференція з медичних наук (Республіка Польща, м. Люблін)

Міжнародна науково-практична конференція з медичних наук (Республіка Польща, м. Люблін)

2669

ЛЮБЛІНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Кафедра медичної інформатики та статистики з лабораторією дистанційного навчання)

Міжнародна науково-практична конференція

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Люблін, Республіка Польща
25–26 вересня 2020 року

Завантажити інформаційний лист

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері медичних наук.

ОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ

ЛЮБЛІНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Кафедра медичної інформатики та статистики з лабораторією дистанційного навчання) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

УМОВИ УЧАСТІ

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.
Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково- педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

проф. др. мед. Andrzej Drop, ректор Люблінського медичного університету.

СЕКЦІЇ

1. Клінічна медицина: досвід та нововведення
2. Теоретична медицина: основні напрямки розвитку
3. Фармацевтичні науки
4. Медично-біологічні науки: інновації майбутнього
5. Профілактична медицина: сучасний стан та перспективи
6. Ветеринарна медицина

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають до 24 вересня 2020 р. (включно) надіслати на електронну адресу med@cuesc.org.ua такі матеріали:
– заявку на участь у конференції (у разі співавторства тез вказати прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень) усіх учасників);
– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У МІСТІ ЛЮБЛІН

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний). Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14. Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Мова конференції: польська, українська, англійська, російська.
Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 5 осіб.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у міжнародній науково-практичній конференції
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською мовами (транслітерація)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
3. Контактний телефон
4. E-mail
5. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

1. Клінічна медицина: досвід та нововведення

ПРОБЛЕМА ГОСТРОГО ЖИВОТА ПРИ КЕТОАЦИДОТИЧНІЙ КОМІ

Іванов І. П.*
кандидат медичних наук,
доцент кафедри педіатричної гастроентерології та нутріціології
Харківська медична академія післядипломної освіти
м. Харків, Україна

Кетоацидотична кома супроводжується дегідратацією, зменшенням утилізації глюкози тканинами. [1].

Література:

1. Акулінін В. М. Лікування хворих на терапевтично резистентну параноїдну шизофренію. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної біохімії. 2013. № 6. С. 150–158.

* максимальна кількість співавторів – 5 осіб.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
є офіційним представником організаційного комітету конференції в Україні
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі медичних наук.
Телефон: 068-992-04-11
Електронна адреса: med@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити