Міжнародна науково-практична конференція з журналістики, PR, медіа і комунікації (Влоцлавек, Республіка Польща)

Міжнародна науково-практична конференція з журналістики, PR, медіа і комунікації (Влоцлавек, Республіка Польща)

689

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
(Куявський університет у Влоцлавеку)

Міжнародна науково-практична конференція

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖУРНАЛІСТИКИ,
PR, МЕДІА І КОМУНІКАЦІЇ

Влоцлавек, Республіка Польща
27–28 листопада 2020 року

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній науковопрактичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науководослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері журналістики, PR, медіа і комунікації.

ОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ

Куявський університет у Влоцлавеку (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

УМОВИ УЧАСТІ

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS). 

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.  Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • д-р Йоланта Клоц, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • д-р Генрік Стєпінь, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • д-р Владислав Кубяк, Куявський університет у Влоцлавеку.

СЕКЦІЇ

 1. Теорія комунікацій та методологія;
 2. Зв’язки з громадськістю та організаційна комунікація;
 3. Медіалінгвістика;
 4. Медіаетика, медіаосвіта і медіаграмотність;
 5. Вивчення потреб аудиторії і залучення широких верств населення в комунікаційний процес.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 24 листопада 2020 р. (включно): 

 1. заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
 2. надіслати на електронну адресу: soc@cuesc.org.ua

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (після отримання реквізитів).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Іванов_Тези, Іванов_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ЖУРНАЛІСТИКИ У ВЛОЦЛАВЕКУ

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

Назва секції. Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве,
праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Мова конференції: польська, українська, російська, англійська.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 5 осіб.

ЗРАЗОК ТЕЗ

Секція 5. Вивчення потреб аудиторії і залучення широких верств населення в комунікаційний процес

Нативна реклама в українських нішевих онлайн-виданнях

Пикалюк Р. В.
старший викладач кафедри журналістики, видавничої справи та редагування
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький, Україна
Шульга Д. О.
кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри журналістики, видавничої справи та редагування
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький, Україна

У сучасній рекламній практиці спостерігається стрімке оновлення форматів реклами. Перш за все, це спричинено негативним ставленням медіаспоживачів до традиційного рекламного контенту…
[6, с. 52].

Література:

 1. Яненко Я.В. Комунікаційні особливості сучасної нативної реклами. Інформаційне суспільство. 2017. Вип. 25. С. 49–57.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Качан Олена Вікторівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі журналістики.
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua
Контактний телефон: + 38 (068)-473-02-25
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити