ІІ Міжнародний правничий конкурс наукових статей серед здобувачів вищої освіти закладів вищої...

ІІ Міжнародний правничий конкурс наукових статей серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти

367

Міністерство освіти і науки України
Донецький державний університет внутрішніх справ
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

ІІ МІЖНАРОДНИЙ ПРАВНИЧИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ СТАТЕЙ
СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

8 жовтня 2024, м. Кропивницький

Завантажити інформаційний лист

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНКУРСУ

 • Толерантність як аксіологічна основа професійної культури поліцейського.
 • Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців правоохоронних органів.
 • Теоретичні та практичні проблеми державотворення, реформування права та правоохоронної системи в контексті євро інтеграційного вибору України.
 • Правове забезпечення розвитку відносин між суб’єктами громадянського суспільства, суб’єктами господарювання, органами державної влади і місцевого самоврядування.
 • Правові форми взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки і порядку.
 • Реалізація правоохоронної, соціальної та сервісної функції держави в діяльності підрозділів системи МВС України.
 • Протидія злочинності у промислових регіонах України
  Забезпечення транспортної безпеки органами та підрозділами Національної поліції України.
 • Особливості здійснення правоохоронної діяльності на деокупованих територіях.
 • Адміністративно-правові та організаційно-тактичні засади діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції.
 • Кримінально-правові проблеми протидії колабораційній діяльності.
 • Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань Національної поліції України: процесуальні та організаційні аспекти.

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕОБХІДНО:

До 20 вересня 2024 року (включно) надіслати на електронну адресу vonrconf@gmail.com:
1. заявку за зразком, що додається (у форматі .doc);
2. текст статті, оформлений відповідно до вимог.

АВТОРИ ТРЬОХ КРАЩИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ОТРИМУЮТЬ
ГРОШОВУ ВИНАГОРОДУ ТА СЕРТИФІКАТИ

За І місце ‒ 5000 грн.
За ІІ місце ‒ 3000 грн.
За ІІІ місце ‒ 2000 грн.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • стаття готується в текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5), без переносів;
 • рекомендований обсяг тексту статті (без списку використаних джерел та анотацій) – до 10–12 сторінок;
 • перший рядок (ліворуч) – УДК статті;
 • другий рядок (праворуч) – прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів) (шрифт напівжирний);
 • третій (за необхідності й четвертий) рядок (праворуч)
 • інформація про наукового керівника ‒ науковий
  ступінь, вчене звання, почесне звання, членство в НАН України, НАПрН чи інших АН (за наявності), місце роботи;
 • нижче (посередині рядка) назва статті великими літерами (шрифт напівжирний);
 • далі – анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 слів) українською мовою;
 • через інтервал – текст статті;
 • посилання на використані джерела робиться у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та
  конкретних сторінок, наприклад [1, с.25–26], а самі назви джерел наводяться в розділі «Список використаних
  джерел» у порядку згадування в тексті;
 • бібліографічний опис джерел подається відповідно до ДСТУ8302:2015;
 • після розділу «Список використаних джерел» оформлюється References (за міжнародним стандартом АРА).

Онлайн-транслітерація українськомовних джерел здійснюється відповідно до ukrlit.org/transliteratsiia.

 • до кожного транслітерованого джерела у квадратних дужках подається переклад англійською мовою найбільш значущих фрагментів бібліографічного опису (назва матеріалу, назва періодичного видання, нормативно-правового джерела тощо). Не українськомовні джерела не транслітеруються. Наприкінці бібліографічного опису кожного джерела у квадратних дужках зазначається мова, якою воно видано – [in Ukrainian];
 • якщо описана у Списку використаних джерел публікація має DOI, цей ідентифікатор обов’язково вказується в
  References (наприкінці), оскільки саме він є найбільш точним джерелом інформації про статтю і за ним
  здійснюється зв’язка «посилання – публікація»;
 • після References подається розширена англомовна анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (4–8
  слів).
 • Відомості про авторів статті та її назва також оформлюються англійською мовою (прізвище та ім’я
  автора – за зразком написання в паспорті для виїзду за кордон; назва підрозділу та організації має точно
  відповідати їхній офіційній назві англійською мовою).
 • Відповідальність за достовірність поданої інформації, наведених цитат, прізвищ, оформлення списку
  використаних джерел та References покладається на авторів.

СТРУКТУРА НАУКОВИХ СТАТЕЙ :

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання визначеної проблеми і які взято
  за основу автором;
 • під час опису вкладу попередників у розкриття тематики статті не допускається лише перелік їхніх прізвищ без вказівки на не вирішені ними раніше частини загальної проблеми й причинно-наслідковий зв’язок їхніх робіт із метою статті. Достатньо залишити 3–4 прізвища попередніх дослідників (прізвища згадувати в алфавітному порядку), але стисло зазначити внесок кожного, зробивши посилання у квадратних дужках; бажано включити й аналіз наукових робіт 2–3 іноземних авторів за тематикою статті;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки на підставі проведеного дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Зверніть увагу!!!
Назва статті не повинна бути тотожною
з назвою тематичних напрямів Конкурсу!

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі її оформлення з порушенням вимог, про що авторові буде повідомлено електронним листом на адресу, зазначену в заявці.
За результатами Конкурсу заплановано підготовку електронного збірника матеріалів Конкурсу, що буде розміщено в університетському репозитарії Донецького державного університету внутрішніх справ за адресою.

Місце проведення: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1 (головний
корпус Донецького державного університету внутрішніх справ).

Участь у Конкурсі безкоштовна.

Переможці Конкурсу зможуть одноразово безкоштовно опублікуватися у збірнику наукових праць «Правовий часопис Донбасу» («Law journal of Donbass»), науково-практичному журналі «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика» («Ukrainian polyceistics: theory, legislation, practice»), науковому журналі «Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка» (“Bulletin of Luhansk Scientific-Educational Institute named after E.O. Didorenko”) або науковому журналі “Центральноукраїнський вісник права та публічного управління” (“Central Ukrainian Journal of Law and
Public Management”) .

Онлайн-студія: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1 (головний корпус
Донецького державного університету внутрішніх справ).

Про час проведення фінального засідання Конкурсу (на якому буде оголошено переможців) його учасників буде повідомлено додатково.

Заявка на участь у Міжнародному правничому конкурсі наукових статей
серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти

Назва статті:_______________________________________________________
Автор
1. Прізвище ________________________
2. Ім’я (повністю) ___________________
3. По батькові (повністю)_____________
4. Місце роботи /навчання автора (повне найменування закладу вищої освіти / наукової
установи):__________________________________________________
5. Посада (категорія здобувача вищої освіти та курс навчання): ______________________________
6. Контактний номер телефону: _________________________________________
7. е-mail: ___________________________________________________________
Науковий керівник
1. Прізвище ______________________________________
2. Ім’я (повністю) _________________________________
3. По батькові (повністю)____________________________
4. Місце роботи (повне найменування закладу вищої освіти / наукової
установи):___________________________________________________________
5. Посада: ___________________________________________________
6. Науковий ступінь:___________________________________________________
7. Вчене звання: ______________________________________________________
8. Контактний номер телефону: _________________________________________
9. е-mail: ____________________________________________________________

КОНТАКТИ:

(050) 789 73 92; (098) 496 76 33 ‒ начальник відділу організації наукової роботи Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент Ганна Буга.

Поширити