Науково-педагогічне стажування з філологічних наук (Італія, м. Венеція)

Науково-педагогічне стажування з філологічних наук (Італія, м. Венеція)

2844

ВЕНЕЦІАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КА’ ФОСКАРІ

Науково-педагогічне стажування

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГАЛУЗІ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

м. Венеція, Італія
24 серпня – 2 жовтня 2020 року

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України щодо дистанційного стажування

Для участі в стажуванні запрошуються науковопедагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти,
які мають або здобувають філологічну освіту.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ  

МІКЕЛЕ БУЛЬЄЗІ професор, ректор Венеціанського університету Ка’ Фоскарі.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Учасникам необхідно до 18 вересня 2020 року (включно):

1) заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
2) надіслати на електронну адресу filology@cuesc.org.ua:
– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК У ВЕНЕЦІЇ.

Мова тез доповідей: українська, італійська, англійська, російська.

Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі філології, системою вищої філологічної освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок спеціалістів-філологів, тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання), місто, країна; текст;
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._заявка, Стеценко Л.П._квитанція);
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ:
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО ФІЛОЛОГА

Гарюнова Ю. О.
кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри української мови
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна

Важливим чинником формування світогляду сучасного студента-філолога є вивчення глобалізації в різних аспектах її аналізу…[1, с. 22].

[…]

Література:

  1. Гордеев И. В. Глобализация в парадигме постмодерна: теоретико-политологический анализ. М., 2009. 196 с.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)
Родік Леся Миколаївна – координатор наукових заходів та проектів у галузі філологічних наук.
Електронна адреса:  filology@cuesc.org.ua   
Контактний телефон: + 38 (068)-992-04-11
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити