Науково-педагогічне стажування з педагогічних та психологічних наук (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

Науково-педагогічне стажування з педагогічних та психологічних наук (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

1776

Куявський університет у Влоцлавеку

Науково-педагогічне стажування

ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС

м. Влоцлавек, Республіка Польща
3 серпня – 11 вересня 2020 року

  Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України щодо дистанційного стажування

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають педагогічну і психологічну освіту.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

У межах стажування передбачено проведення трьох онлайн-лекцій у ZOOM англійською мовою:

  • 26 серпня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Social media and their role in didactics under COVID-19» (лекція розглядає природу соціальних медіа та їх вплив на навчальний процес у всьому світі в умовах пандемії. Як позитивні, так і негативні особливості будуть ретельно представлені);
  • 2 вересня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Aspects of academic writing in Poland» (лекція роз’яснює правила, що склалися у сфері академічного письма в Польщі, а також зміни, які нещодавно були внесені до Конституції для науки);
  • 9 вересня о 15:00 відбудеться лекція на тему «The role of life-long learning in innovative economics» (на лекції вивчається природа освіти дорослих, її вплив на активне суспільство та досягнуті результати у сфері економіки, що розвивається, у всьому світі).

Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекції будуть збережені.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

д-р Уршула Кемпінська, директор Інституту педагогіки та логопедії Куявського університету у Влоцлавеку.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.
Учасникам необхідно до 21 серпня 2020 року (включно):
1) заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу  ped@cuesc.org.ua:
– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).
Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК.
Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі педагогіки та психології, системою педагогічної, психологічної освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок педагогів і психологів, тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._заявка, Стеценко Л.П._квитанція);
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, польська, англійська, російська.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

Бабакіна О. О.
кандидат педагогічних наук, доцент,
декан факультету початкової освіти та філології
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
м. Харків, Україна

Загальна концепція організації освітнього процесу, що передбачає реалізацію ключових напрямків державної освітньої політики у розрізі конкретизованих спеціальностей, обумовлює необхідність створення адекватної системи фахової підготовки [1, с. 3–4], має залишатись незмінною і стратегічно орієнтуватись на забезпечення вимог до освітньої системи щодо якості підготовки випускника, які постійно уточнюються, ускладнюються.

Література:

1. Бєз’язичний Б. І. Теоретичні і методичні засади формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійної підготовки: автореф. дис. … доктора пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харків, 2016. 40 с.
 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво):

Контактна особа:
Коробець Оксана Володимирівна – координатор наукових заходів та проектів у галузі педагогічних та психологічних наук.

Електронна адреса: ped@cuesc.org.ua
Контактний телефон: +38 (068) 473 09 80
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити