Науково-педагогічне стажування з технічних наук (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

Науково-педагогічне стажування з технічних наук (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

1304

Куявський університет у Влоцлавеку

Науково-педагогічне стажування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
ВИКЛАДАЧІВ ІЗ ТЕХНІЧНИХ НАУК

м. Влоцлавек, Республіка Польща
3 серпня – 11 вересня 2020 року

 Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України щодо дистанційного стажування

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають технічну освіту.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин)
і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

У межах стажування передбачено проведення трьох онлайн-лекцій у ZOOM англійською мовою:

  • 26 серпня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Social media and their role in didactics under COVID-19» (лекція розглядає природу соціальних медіа та їх вплив на навчальний процес у всьому світі в умовах пандемії. Як позитивні, так і негативні особливості будуть ретельно представлені);
  • 2 вересня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Aspects of academic writing in Poland» (лекція роз’яснює правила, що склалися у сфері академічного письма в Польщі, а також зміни, які нещодавно були внесені до Конституції для науки);
  • 9 вересня о 15:00 відбудеться лекція на тему «The role of life-long learning in innovative economics» (на лекції вивчається природа освіти дорослих, її вплив на активне суспільство та досягнуті результати у сфері економіки, що розвивається, у всьому світі).

Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекції будуть збережені.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

д-р Міхал Сойка, декан факультету машинобудування Куявського університету у Влоцлавеку.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.
Учасникам необхідно до 21 серпня 2020 року (включно):
1) заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
2) надіслати на електронну адресу  tech@cuesc.org.ua:
– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).
Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ТЕХНІЧНИХ НАУК У ВЛОЦЛАВЕКУ.
Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки технічних спеціалістів, системою технічної освіти, формуванням умінь і навичок спеціаліста в технічній галузі, специфікою вищої технічної освіти в Україні та ЄС тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._заявка, Стеценко Л.П._квитанція);
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, польська, англійська, російська.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анісімов М. В.
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри теорії та методики технологічної підготовки,
охорони праці та безпеки життєдіяльності
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький, Україна

Випускники професійно-технічних навчальних закладів працюють в усіх галузях народного господарства. Немає жодного приладу, машини, продуктів сільського господарства та ін., у виробництві яких вони не брали б участь. На деяких підприємствах кількість працюючих випускників ПТНЗ доходить до 80 %, тому професійно-технічна освіта була і є одним з головних постачальників висококваліфікованих робітничих кадрів для господарства будь-якої країни [1, с. 224].
[…]

Література:

1. Анісімов М. В. Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей у професійно-технічних навчальних закладах. Київ-Кіровоград: Поліграфічне підприємство «ПОЛІУМ», 2011. 464 с.
 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво):

Контактна особа:
Родік Леся Миколаївна – координатор наукових заходів та проектів у галузі  технічних наук.

Електронна адреса: tech@cuesc.org.ua
Контактний телефон: +38 (066) 642 61 74
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити