Науково-педагогічне стажування з природничих наук (Республіка Польща, м. Люблін)

Науково-педагогічне стажування з природничих наук (Республіка Польща, м. Люблін)

2737

УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ЛЮБЛІНІ
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

Науково-педагогічне стажування

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У ГАЛУЗІ БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ, ГЕОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА ФІЗИКИ

м. Люблін, Республіка Польща
24 серпня – 2 жовтня 2020 р.

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України щодо дистанційного стажування

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері природничих наук.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ СТАЖУВАННЯ

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Ректор Університету природничих наук у Любліні.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Учасникам необхідно до 18 вересня 2020 року (включно):

1) заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу nature@cuesc.org.ua:
– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК У ЛЮБЛІНІ

Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі природничих наук, системою вищої освіти в галузі природничих наук в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок фахівців у галузі біології, екології, географії, геології, хімії, фізики, тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._заявка, Стеценко Л.П._квитанція);
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: польська, українська, англійська, російська.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ

ХІМІЧНА ОСВІТА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ЕКОЛОГА

Кофанова О. В.
кандидат хімічних наук, доктор педагогічних наук,
професор кафедри інженерної екології
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
м. Київ, Україна

Текст…[1, с. 42].

Література:

  1. Білецька Г. А. Педагогічні умови інтеграції фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці екологів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2004. 256 с.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)
Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі природничих наук.
Телефон: + 38 066 642 61 74
E-mail: nature@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити