Науково-педагогічне стажування з юридичних наук (Німеччина, м. Франкфурт-на-Одері)

Науково-педагогічне стажування з юридичних наук (Німеччина, м. Франкфурт-на-Одері)

2255

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВІАДРІНА

Науково-педагогічне стажування

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина

24 серпня – 2 жовтня 2020 р. 

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України щодо дистанційного стажування

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають юридичну освіту.
Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Форма участі: дистанційна.

Мова тез доповідей: українська, німецька, англійська, російська.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ СТАЖУВАННЯ

Джулія вон Блюментал, доктор юридичних наук, професор, президент, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері.

УМОВИ УЧАСТІ

Учасникам необхідно до 18 вересня 2020 року (включно):
1) заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua:
– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ ВІАДРІНА

Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі юриспруденції, системою вищої юридичної освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок юристів, тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; 2010;
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника (напр.: Стеценко Л.П._тези);
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад [5, с. 26].

Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу  та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

СУЧАСНА ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Севрук В. Г.
кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник
відділу організації науково-дослідної роботи
Національна академія внутрішніх справ
м. Київ, Україна

Динамічний розвиток вищої освіти у світі, вартість освітніх послуг для держави і людей, а також прагнення до утвердження своєї держави як повноцінного члена європейської спільноти шляхом економічного, політичного та культурного розвитку суспільства, вимагає гарантування якості вищої освіти в Україні…[1].

Література:

  1. Мирончук Н.М. Особливості формування змісту освітньої програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2016. Вип. 2. С. 78-81.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)
Контактна особа: Коробець Оксана Володимирівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі юридичних наук.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua   
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити