Північний університетський центр у Бая-Маре запрошує до участі у міжнародній науково-практичній конференції...

Північний університетський центр у Бая-Маре запрошує до участі у міжнародній науково-практичній конференції з філологічних наук

1500

Північний університетський центр у Бая-Маре,
факультет філології

Міжнародна науково-практична конференція

Дослідження різних напрямів розвитку  філологічних наук в Україні та ЄС

Румунія, Бая-Маре
20–21 вересня 2019 р.


До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філології.

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.  Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Ioan-Mircea FĂRCAŞ – декан факультету філології, Північний університетський центр у Бая-Маре.

СЕКЦІЇ

1. Слов’янські мови
2. Література
3. Романські, германські та інші мови
4. Теорія літератури
5. Порівняльне літературознавство
6. Загальне мовознавство
7. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
8. Перекладознавство
9. Мова і засоби масової комунікації
10. Міжкультурна комунікація

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 17 вересня 2019 р. (включно): 
– заповнену за зразком заявку;
– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.
Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, Іванов_Внесок
Електронна адреса: filology@cuesc.org.ua
Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У БАЯ-МАРЕ

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС»

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською (транслітерація)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції (ПІБ отри-мувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

  • Перший рядок – назва секції (вирівнювання за лівим краєм). 
  • Другий – назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).
  • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.
  • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
  • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні поло-ження та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  • Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
  • Мова конференції: румунська, українська, російська, англійська.

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

2. Література

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ У ПОВІСТІ
«ВЕЧІР ПРОТИ ІВАНА КУПАЛА»

Ніколашина Т. І.
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
м. Полтава, Україна

Текст [1, с. 96]

Література:

1. Гоголь М. В. Твори в трьох томах. Том перший. К.: Державне видавництво художньої літера-тури, 1952. С. 95–110.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі філологіччних наук.

Телефон: + 38 (068) 992 04 11
Email: filology@cuesc.org.ua    
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua                                                                                          Завантажити інформаційний лист

Поширити