Північний університетський центр у Бая-Маре запрошує до участі у науково-педагогічному стажуванні з...

Північний університетський центр у Бая-Маре запрошує до участі у науково-педагогічному стажуванні з фізичного виховання

234

Північний університетський центр у Бая-Маре

Науково-педагогічне стажування

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

м. Бая-Маре, Румунія
20 січня – 28 лютого 2020 року

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту у галузі фізичного виховання.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Форма участі: дистанційна.

Мови: українська, румунська, російська, англійська.

Зверніть, будь ласка, увагу, що проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

Ioan-Mircea FĂRCAŞ – декан факультету філології, Північний університетський центр у Бая-Маре.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Учасникам необхідно до 17 квітня 2020 року (включно):

1) заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу phys@cuesc.org.ua:
– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У БАЯ-МАРЕ.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі фізичного виховання, методикою викладання, системою освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок фахівців з фізичного виховання та реабілітації, тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._квитанція);
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела у списку літератури, яке його має.

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ

СПОРТИВНІ І РЕКРЕКЦІЙНІ ПРОЕКТИ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Добровольська Н. А.
кандидат психологічних наук, доцент,
завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
м. Київ, Україна

В даний час популярними є різні рекреаційні та оздоровчі послуги, які називаються рекреаційними, і їх суть полягає в організації процесу оздоровлення і, звичайно, розвитку та вдосконаленні сил і здібностей людини – фізичних, емоційних, адаптивних духовних тощо……[1].

[…]

Література:

1. Петрова І.В. Проектування в соціально-культурній сфері: навчальний посібник. К.: Вид-во КНУКіМ, 2007. 372 с. DOI 10.1048/423-6651/75-79

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Коробець Оксана Володимирівна – координатор наукових заходів та проектів у галузі фізичного виховання.

Телефон: +38 (066) 901 23 48
Email: phys@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: www.facebook.com/cuescinfo
YouTube: www.youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист

Поширити