Університет природничих наук у Любліні запрошує науковців до написання колективної монографії з...

Університет природничих наук у Любліні запрошує науковців до написання колективної монографії з природничих наук

400

Університет природничих наук у Любліні (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

 Колективна монографія

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧИХ НАУКИ:
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

 

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка.
Кожен співавтор отримає сертифікат.
Матеріали приймаються українською, польською, російською, англійською мовами.
Автори колективної монографії обов’язково отримують 3 примірники видання.

Додатково повідомляємо вам, що відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до науко-метричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Пункт 2.2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13):

<< Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:
1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів […]
2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
4) які мають: […] не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв…)>>

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor of the University of Life Sciences in Lublin.

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 1. Флора і рослинність
 2. Експериментальна ботаніка
 3. Зоологія
 4. Екологія
 5. Медико-біологічні дослідження
 6. Хімія
 7. Фізико-географічні дослідження
 8. Суспільно-географічні дослідження

  УМОВИ УЧАСТІ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 6 березня 2020 року надіслати на електронну адресу  nature@cuesc.org.ua

 1. заявку окремим файлом (див. приклад оформлення заявки);
 2. наукову статтю для публікації;
 3. копію квитанції про оплату.

Реквізити для оплати надсилаються після отримання статті.

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 6 березня 2020 року (включно)
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів
Електронна розсилка макету монографії: 11 травня 2020 року
Поштова розсилка друкованих примірників: 15 червня 2020 року

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

 • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
 • обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
 • кількість авторів не може перевищувати дві особи.

 ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

 • прізвище та ініціали автора та назва статті (мовою статті);
 • матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела у списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 • науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:

Заявка на участь у формуванні колективної монографії на тему
“Актуальні проблеми природничих науки: сучасні наукові дискусії”

 1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (українською та англійською мовами).
 2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (українською та англійською мовами).
 3. Контактний номер телефону.
 4. Електронна адреса.
 5. Поштова адреса або дані Нової пошти (П.І.Б. отримувача, місто, номер відділення, номер телефону отримувача) для відправлення примірників монографії.

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі природничих наук.

Телефон: + 38 066 642 61 74
E-mail: nature@cuesc.org.ua 
Офіційний сайт: cuesc.org.ua 
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

ECOLOGICAL PECULIARITIES OF PLANT SPECIES
AT THE RAILWAY OF LVIV

 

Ivanov I. P.

INTRODUCTION

Text[1]… […].

 1. Section title

Text […]

 

 1. Section title

Text […]

 

CONCLUSIONS

Text […]

 

SUMMARY

Text […]

REFERENCES

 1. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. Київ: Знання. 2002. 550 с. DOI 10.1022/456-5158/71-75

[…]

Information about author:

Ivanov I. P.,
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Department of Ecology
Ivan Franko National University of Lviv
1, Universytetska str., Lviv, 79001, Ukraine

_____________________________________________

[1] Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. Київ: Знання. 2002. 550 с. DOI 10.1022/456-5158/71-75

 

Завантажити інформаційний лист
Поширити