VERN’ University of Applied Sciences (Veleučilište VERN’) запрошує до участі в науково-педагогічному...

VERN’ University of Applied Sciences (Veleučilište VERN’) запрошує до участі в науково-педагогічному стажуванні з державного управління

374

VERN’ University of Applied Sciences (Veleučilište VERN’)

Науково-педагогічне стажування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

м. Загреб, Республіка Хорватія
20 січня – 28 лютого 2020 року

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту в галузі державного управління.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється
по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Форма участі: дистанційна.

Мова тез доповідей: українська, хорватська, англійська, російська.

Зверніть, будь ласка, увагу, що проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

Prof. Vlatko Cvrtila, PhD., Dean of VERN’ University of Applied Sciences

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Учасникам необхідно до 10 квітня 2020 року (включно):
1) заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу  pub.adm@cuesc.org.ua:
– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАГРЕБІ.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі державного управління, системою вищої освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок спеціаліста в галузі державного управління, тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._заявка, Стеценко Л.П._квитанція);
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО СВІТОГЛЯДУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Іванов В.О.
кандидат наук з державного управління,
старший викладач кафедри економіки та регіональної економічної політики
Дніпропетровський обласний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
м. Дніпро, Україна

Вища освіта в галузі державного управління – це рівень професійної освіти, а також безперервний процес спеціалізованої академічної та практичної підготовки, який відбувається у вищих навчальних закладах, де є висококваліфікований науковий персонал, забезпечення поєднання навчальний процес з науково-практичною діяльністю та компетентними фахівцями з державного управління навчається…[1].

[…]

Література:

  1. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-19 / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 05.03.2019)

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор наукових заходів та проектів у галузі державного управління.

Телефон: +38 068 473 02 28
Email: pub.adm@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: www.facebook.com/cuescinfo
YouTube: www.youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист

Поширити