XIV Міжнародна наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність” (м. Київ)

XIV Міжнародна наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність” (м. Київ)

725

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ

Міжнародна наукова конференція

КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

м. Київ, Україна
5 листопада 2020 року

Завантажити інформаційний лист

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь – до 15 хв., виступ у дискусії – до 5 хв.

РОБОЧІ МОВИ

Українська, російська, китайська, англійська.

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет не фінасує проїзд, проживання та харчування учасників конференції.

СЕКЦІЇ

  1. Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект
  2. Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура
  3. Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю
  4. Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

У разі Вашої зацікавленості просимо до 15 жовтня 2020 року:

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

  • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді; УДК; прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); ORCID ID; науковий ступінь, вчене звання, посада; навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тез доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний); ключові слова; текст.
  • Сторінки не нумеруються.
  • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Овчаренко_П.В._тези)
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». Список літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].

Оформлення таблиць: нумерація праворуч таблиці курсивом, заголовки таблиць розміщуються по центру (кегль шрифту – 14, напівжирний). Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.

Оформлення формул: формули створюються у редакторі Microsoft Equation. Нумерація формул у круглих дужках праворуч тексту.

Оформлення рисунків: рисунок виконується в Microsoft Office (згрупований в один об’єкт) або вставляється у публікацію у растрових форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Назва вказується під рисунком (Рис. 1. Назва).

Усі учасники конференції отримають безкоштовний збірник тез доповідей.
Найкращі доповіді будуть рекомендовані до безкоштовної публікації у журналі “Китаєзнавчі дослідження”.

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект

УДК

Галета А.А.
ORCID: 0000-0000-0000-0000
доктор історичних наук, доцент,

доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
м. Одеса, Україна

КИТАЙ ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ АКТОР З ГЛОБАЛЬНИМИ АМБІЦІЯМИ В УМОВАХ КРАХУ БІПОЛЯРНОСТІ

Ключові слова: Китай, Азійсько-Тихоокеанський регіон, міжнародні відносини.

Китайські політичні лідери фактично реконструювали імідж країни, наразі образ держави має дуалістичний характер, а саме: з однієї сторони, Китай – держава, що намагається бути регіональним лідером в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (надалі – АТР)… [1 c. 237].

Література:

1. Стародуб Т. С., Підберезний К. Д. Китай як регіональний актор з глобальними амбіціями в умовах краху біполярності. Грані. 2013. № 9. С. 140–147. 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ
вул. Грушевського 4, кімн. 211
E-mail: info@sinologist.com.ua
Web: http://www.sinologist.com.ua

Секретар оргкомітету:
Гобова Євгенія, кандидат філологічних наук
т. +38 066 729-0549

Поширити