XV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність»

XV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність»

298

Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України
ГО «Українська асоціація китаєзнавців»
Національний інститут стратегічних досліджень
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

XV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ»

24 листопада 2021 року

Завантажити інформаційний лист

Регламент: доповідь – до 15 хв.; виступ у дискусії – до 5 хв.

Робочі мови: українська, російська, китайська, англійська.

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет не фінансує проїзд, проживання та харчування учасників конференції.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 24 жовтня 2021 року: заповнити реєстраційну форму за посиланням надіслати на адресу info@sinologist.com.ua тези доповідей.

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ СЕКЦІЯМИ:

 • Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект.
 • Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура.
 • Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю.
 • Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

 1. Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
 2. Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді; УДК; прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); ORCID ID; науковий ступінь, вчене звання, посада; навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тез доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний); ключові слова; текст. Сторінки не нумеруються.
 3. Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Овчаренко_П.В._тези)
 4. Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». Список літератури оформлюється з урахуванням розробленого у 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].
 5. Оформлення таблиць: нумерація праворуч таблиці курсивом, заголовки таблиць розміщуються по центру (кегль шрифту – 14, напівжирний). Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.
 6. Оформлення формул: формули створюються у редакторі Microsoft Equation. Нумерація формул у круглих дужках праворуч тексту.
 7. Оформлення рисунків: рисунок виконується в Microsoft Office (згрупований в один об’єкт) або вставляється у публікацію у растрових форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Назва вказується під рисунком (Рис. 1. Назва).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект

УДК

Галета А.А.

ORCID: 0000-0000-0000-0000 доктор історичних наук, доцент,

доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського м. Одеса, Україна

КИТАЙ ЯК РЕГІОНАЛЬНИЙ АКТОР З ГЛОБАЛЬНИМИ АМБІЦІЯМИ В УМОВАХ КРАХУ БІПОЛЯРНОСТІ

Ключові слова: Китай, Азійсько-Тихоокеанський регіон, міжнародні відносини.

Китайські політичні лідери фактично реконструювали імідж країни, наразі образ держави має дуалістичний характер, а саме: з однієї сторони, Китай – держава, що намагається бути регіональним лідером в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (надалі – АТР)… [1, c. 237].

Література:

 Стародуб Т. С., Підберезний К. Д. Китай як регіональний актор з глобальними амбіціями в умовах краху біполярності. Грані. 2013. No 9. С. 140–147.

Усі учасники конференції отримають безоплатний збірник тез доповідей. Найкращі доповіді будуть рекомендовані до безплатної публікації у журналі «Китаєзнавчі дослідження».

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

 1. П.І.Б. (українською та англійською мовами).
 2. Науковий ступінь, вчене звання, посада (українською та англійською мовами).
 3. Співавтори (П.І.Б, українською та англійською мовами).
 4. Назва організації, місто (українською та англійською мовами).
 5. Назва доповіді (українською та англійською мовами).
 6. Назва секції.
 7. E-mail.

Оргкомітет XIV Міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАНУ вул. Грушевського 4, кімн. 211

Email: info@sinologist.com.ua
Електронна сторінка: http://www.sinologist.com.ua

СЕКРЕТАРКА ОРГКОМІТЕТУ:

Гобова Євгенія – кандидат філологічних наук.
Телефон: +38 066 729 05 49.

Завантажити інформаційний лист

Поширити