Європейський гуманітарний університет (м. Вільнюс, Литовська Республіка) запрошує до участі у конференції...

Європейський гуманітарний університет (м. Вільнюс, Литовська Республіка) запрошує до участі у конференції з суспільних наук

770

Європейський гуманітарний університет
Таврійський національний університет
 імені В. І. Вернадського

Міжнародна науково-практична конференція

ВИКЛИКИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВИМІР

16–17 серпня, 2019
м. Вільнюс, Литовська Республіка


До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ,
а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері суспільних наук.

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Горних Андрій Анатолійович – кандидат філософських наук, професор,  Європейський гуманітарний університет;
Міненков Григорій Яковлевич – кандидат філософських наук, професор,  Європейський гуманітарний університет;
Пупцев Олександр Євгенійович – кандидат педагогічних наук, професор, Європейський гуманітарний університет;
Щитцова Тетяна Валеріївна – доктор філософських наук,  професор,  Європейський гуманітарний університет;
Іляшко Олександр Олександрович – кандидат юридичних наук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;
Камінська Наталя Василівна – доктор юридичних наук, професор, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;
Космина Віталій Григорович – доктор історичних наук, доцент, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;
Кудря  Ігор Георгійович – доктор філософських наук, доцент, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;
Макаруха Зоряна Мар’янівна – доктор юридичних наук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;
Попов Вячеслав Жанович – доктор історичних наук, професор, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;
Русначенко Анатолій Миколайович – доктор історичних наук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;
Скакун Юлія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;
Тарасюк Лариса Сергіївна – доктор філософських наук, доцент, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;
Федоренко Владислав Леонідович – доктор юридичних наук, професор, доктор хабілітований наук правничих, Заслужений юрист України, Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого.

СЕКЦІЇ

1. Визначення «гібридної війни»: історичні та теоретичні аспекти.
2. Політична мобілізація українського суспільства в умовах гібридної війни.
3. Протидія негативним інформаційним впливам на людину і суспільство в умовах гібридної війни.
4. Засади суверенного розвитку країн в умовах гібрідних війн.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 13 серпня 2019 р. (включно):
– заповнену за зразком заявку;
– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, Іванов_Внесок
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua  
Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У МІСТІ ВІЛЬНЮС

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

 Заявка на участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Виклики гібридної війни: інформаційний вимір»

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською мовами (транслітерація)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
3. Контактний телефон
4. E-mail
5. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

· Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).
· Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.
· Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
· Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7,  с. 16].
· Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
· Мова конференції: румунська, українська, англійська, російська.

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

2. Політична мобілізація українського суспільства в умовах гібридної війни

BALFOUR DECLARATION 100 YEARS 
OF HISTORY AND VALUES

Batenko H. V.
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor at the Department of History of Ukraine and Methods of Teaching
Kherson State University
Kherson, Ukraine

Though Balfour Declaration contained no word about immediate establishment of a Jewish State in Palestine, nevertheless, it was positively perceived by the leaders of Zionist movement. Could we then have more acceptable for us declaration, or would English Government, which is tired of inner disputes between the Jewish people, refuse solving this problem? We’ve decided to adopt this Declaration» [1, p. 167].

References:
1. Weizmann Ch. Trial and Error. N.-Y.: Schocken, 1949. 493 p.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Бєлов Дмитро Миколайович – д.ю.н., професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.

Телефон: + 38 (068) 473 02 25
Email: soc@cuesc.org.ua    
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua                                                                                          Завантажити інформаційний лист

Поширити