Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері запрошує до участі в науково-педагогічному стажуванні з...

Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері запрошує до участі в науково-педагогічному стажуванні з юридичних наук

1137

Європейський університет Віадріна

Науково-педагогічне стажування

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ,
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ЄС

м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина
25 листопада – 6 грудня 2019 р.


Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науко-вій установі в країні, яка входить до Європейсь-кого Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ

становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється таким чином:
• ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
• участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин;
• індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Джулія вон Блюментал, доктор юридичних наук, професор, президент, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Учасникам необхідно до 22 листопада 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua:
1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ ВІАДРІНА

Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у формуванні колективної монографії на тему
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ,
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ЄС

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника україн-ською та англійською мовами (транслітерація)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наяв-ності)
3. Посада, місце роботи
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення матеріалів стажування (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі юриспруденції, системою вищої юридичної освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок юристів, тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; 2010;
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника (напр.: Стеценко Л.П._тези);
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад:
[5, с. 26].

Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу  та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Мова тез доповідей: українська, німецька, англійська, російська.

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

СУЧАСНА ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ:ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Севрук В. Г.
кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник
відділу організації науково-дослідної роботи
Національна академія внутрішніх справ
м. Київ, Україна

Динамічний розвиток вищої освіти у світі, вартість освітніх послуг для держави і людей, а також прагнення до утвердження своєї держави як повноцінного члена європейської спільноти шляхом економічного, політичного та культурного розвитку суспільства, вимагає гарантування якості вищої освіти в Україні…[1].

Література:

1. Мирончук Н.М. Особливості формування змісту освітньої програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2016. Вип. 2. С. 78-81.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Коробець Оксана Володимирівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі юридичних наук.

Телефон: +38 (068) 473 07 28
Email: law@cuesc.org.ua   
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Завантажити інформаційний лист
Поширити