Західний університет імені Васіле Голдіш запрошує до участі в міжнародній науково-практичній конференції...

Західний університет імені Васіле Голдіш запрошує до участі в міжнародній науково-практичній конференції з юридичних наук

1100

Західний університет імені Васіле Голдіш
Факультет юридичних наук

Міжнародна науково-практична конференція

Систематизація українського і європейського законодавства в сучасних реаліях

м. Арад, Румунія
27–28 грудня 2019 р.

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук.

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.
Сертифікат є документом, який також підтверджує участь у міжнародній конференції, відповідно до ст. 7 п. 5 нового проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» № 7147 від 28.09.2017 р., згідно якого стандарт освітньої діяльності зі спеціальності «Право» має гарантувати такі критерії до кадрового забезпечення освітнього процесу правничої школи: п. 5) науково-педагогічні працівники правничої школи, що мають наукові ступені та вчені звання, беруть участь в міжнародних конференціях.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Ремус Даніель Берлінгер, доктор юридичних наук, доцент, декан факультету юридичних наук, Західний університет імені Васіле Голдіш, м. Арад;

Теодор Мара, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри приватного права, факультет юридичних наук, Західний університет імені Васіле Голдіш, м. Арад;

Палку Павел, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічного права, факультет юридичних наук, Західний університет імені Васіле Голдіш, м. Арад.

СЕКЦІЇ

 1. Історія та теорія права і держави
 2. Конституційне та муніципальне право
 3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право
 4. Господарське право та господарський процес
 5. Трудове право та право соціального забезпечення
 6. Аграрне та екологічне право. Земельне право
 7. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право
 8. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
 9. Кримінальний процес та криміналістика
 10. Право Європейського Союзу. Міжнародне право та порівняльне правознавство

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 24 грудня 2019 р. (включно)

 1. заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
 2. надіслати на електронну адресу: law@cuesc.org.ua:

– тези доповіді;

– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Іванов_Тези, Іванов_Внесок

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У МІСТІ АРАД

ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Мова конференції: румунська, українська, російська, англійська.

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

4. Господарське право та господарський процес

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПІДСТАВ ТА УМОВ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

Уралова Ю. П.
старший викладач кафедри цивільного права і процесу
Донецького національного університету імені Василя Стуса
м. Вінниця, Україна

Закріплення господарсько-правової відповідальності страхових посередників у спеціальних нормативно-правових актах, які регулюють посередницьку діяльність у сфері страхування, носить загальний характер, не враховує особливостей цього виду господарської діяльності, в т.ч. підстав та умов притягнення до відповідальності страхових посередників [1].

Література:

1. Щербина В. С. Адміністративно-господарські санкції в системі заходів господарсько-правової відповідальності. Вісник господарського судочинства. 2006. № 2. С. 180–185.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Коробець Оксана Володимирівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі юридичних наук.

Телефон: +38 (068) 473 07 28
Email: law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Завантажити інформаційний лист
Поширити