Запрошуємо до участі у міжнародній науково-практичній конференції з педагогічних і психологічних наук

Запрошуємо до участі у міжнародній науково-практичній конференції з педагогічних і психологічних наук

567

Куявський університет у Влоцлавеку

Міжнародна науково-практична конференція

ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Влоцлавек, Республіка Польща
27–28 грудня 2019 року

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері педагогіки і психології.

УМОВИ УЧАСТІ

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

д-р Йоланта Клоц, Куявський університет у Влоцлавеку;

д-р Генрік Стєпінь, Куявський університет у Влоцлавеку;

д-р Владислав Кубяк, Куявський університет у Влоцлавеку.

СЕКЦІЇ

 1. Загальна психологія та психологія особистості.
 2. Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
 3. Педагогічна та корекційна психологія.
 4. Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
 5. Соціальна і юридична психологія.
 6. Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
 7. Загальна педагогіка.
 8. Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
 9. Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
 10. Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
 11. Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
 12. Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 24 грудня 2019 р. (включно):

 1. заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
 2. надіслати на електронну адресу: ped@cuesc.org.ua

– тези доповіді;

– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Іванов_Тези, Іванов_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У ВЛОЦЛАВЕКУ

ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

Назва секції. Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве,
праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Мова конференції: польська, українська, російська, англійська.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 5 осіб.

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

Секція 9. Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ

Іванов I. П.
Cкандидат педагогічних наук,
доцент кафедри психології, педагогіки та менеджменту
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
м. Вінниця, Україна

Текст… [1].

Література:

1. Акулінін В. М. Лікування хворих на терапевтично резистентну параноїдну шизофренію. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної біохімії. 2013. № 6. С. 150–158.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Коробець Оксана Володимирівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі педагогічних та психологічних наук.

Телефон: +38 (068) 473 09 80
Email: ped@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Завантажити інформаційний лист
Поширити